[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 21، شماره 4 - ( زمستان 1398 ) ::
جلد 21 شماره 4 صفحات 272-282 برگشت به فهرست نسخه ها
وضعیت همکاری حرفه ای پرستار- پرستار از دیدگاه پرستاران بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان‫های آموزشی اردبیل، سال 1396
اعظم تدین ، مهدی حیدرزاده ، معصومه آقامحمدی
گروه پرستاری داخلی- جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران
چکیده:   (663 مشاهده)
زمینه و هدف: همکاری و کار تیمی از عناصر ضروری پرستاری هستند. افزایش همکاری میان پرستاران برای حفظ یک محیط درمانی مؤثر و امن، حیاتی است. بر این اساس بررسی وضعیت همکاری پرستار- پرستار بسیار مهم می­باشد. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین وضعیت همکاری حرفه­ای پرستار- پرستار از دیدگاه پرستاران بخش­های مراقبت ویژه بیمارستان های آموزشی اردبیل در سال 1396 انجام گرفت.
روش کار: این پژوهش از نوع توصیفی مقطعی بود. جامعه آماری شامل کلیه پرستاران شاغل در بخش­های مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی اردبیل (216 نفر) بودند که از بین آنها با روش نمونه­گیری کل شماری، بعد از لحاظ نمودن معیارهای ورود و خروج، تعداد 171 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها شامل فرم مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه 35 سوالی مقیاس همکاری پرستار- پرستار بود. داده­ها با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آزمون های تی مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه و پیرسون) و با استفاده از نرمافزار آماری SPSS-20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ­ها: میانگین نمرات همکاری پرستاران شرکت کننده در مطالعه 6/93±36 /95 بود. در بین زیرمقیاس­های همکاری، بالاترین سطوح همکاری مربوط به سه بعد حرفه­ای­گری (3/12)، هماهنگی (2/89) و فرآیندهای مشترک (2/69) و کمترین مربوط به ابعاد مدیریت تعارض (2/51) و تعامل (2/50) بود. بین سابقه کار پرستاری (0/194r=، 0/011=p)، سابقه کار در بخش­های مراقبت ویژه (0/165r=، 0/031=p)، سن (0/284r=، 0/001<p)، بیمارستان محل خدمت (2/83F=، 0/026=p)، بخش محل خدمت (5/044F=، 0/001<p) و نوبت کاری (2/25 t=، 0/024=p) با همکاری حرفه­ای پرستار- پرستار، رابطه مثبت و معناداری وجود داشت.
نتیجه­ گیری: با توجه به سطوح پائین نمرات ابعاد مدیریت تعارض و تعامل بین پرستاران، برگزاری کارگاه­ های آموزشی روش­های بهبود ارتباط، آموزش مهارت های حل تعارض، تمرین کار تیمی از زمان دانشجویی، حمایت سازمانی و بهبود کیفیت محیط­های کاری پرستاری می­تواند گامی موثر در افزایش هرچه بیشتر همکاری پرستار- پرستار باشد.
 
واژه‌های کلیدی: همکاری پرستار- پرستار، همکاری حرفه ای، بخش مراقبت ویژه
متن کامل [PDF 160 kb]   (212 دریافت)    
نوع مطالعه: توصیفی- مقطعی | موضوع مقاله: اخلاق پرستاری
دریافت: 1398/5/30 | پذیرش: 1398/8/4 | انتشار: 1399/4/8
فهرست منابع
1. Moore J, Prentice D, Mcquestion M. Social interaction and collaboration among oncology nurses. Nursing Research and Practice. 2015;2015:1-5. [DOI:10.1155/2015/248067] [PMID] [PMCID]
2. Jasemi M, Rahmani A, Aghakhani N, Hosseini F, Eghtedar S. Nurses and physicians' viewpoint toward interprofessional collaboration. Iran of Journal Nursing. 2013;26(81):1-10.
3. Potter P, Perry A. Fundamental of Nursing. Australia: Mosby Co. 9th Edition; 2017.
4. Liao C, Qin Y, He Y, Guo Y. The nurse-nurse collaboration behavior scale: development and psychometric testing. International Journal of Nursing Sciences. 2015;2(4):334-39. [DOI:10.1016/j.ijnss.2015.10.005]
5. Dougherty MB, Larson EL. The nurse-nurse collaboration scale. The Journal of Nursing Administration. 2010;40(1):17-25. [DOI:10.1097/NNA.0b013e3181c47cd6] [PMID]
6. Henneman EA. Unreported errors in the intensive care unit: a case study of way we work. Critical Care Nurse. 2007;27(5):27-34. [DOI:10.4037/ccn2007.27.5.27]
7. Althpach G. Lateral hostility between critical care nurses: a survey report. Critical Care Nurse. 2008;28(2):9-13. [DOI:10.4037/ccn2008.28.2.13]
8. Miller KL, Kontos PC. The intraprofessional and interprofessional relations of neurorehabilitation nurses: a negotiated order perspective. Journal of Advanced Nursing. 2012;69(8):1797-807. [DOI:10.1111/jan.12041] [PMID]
9. Rowe MM, Sherlock H. Stress and verbal abuse in nursing: do burned out nurses eat their young? Journal of Nursing Management. 2006;13(1):242-48. [DOI:10.1111/j.1365-2834.2004.00533.x] [PMID]
10. Ndundu LD. Nurses' perceptions of nurse-nurse collaboration in the intensive care units of a public sector hospital in Johannesburg. A Thesis submitted to the Faculty of Health Sciences, University of the Witwatersrand, Johannesburg for the Degree of Master of Science in Nursing; 2015.
11. Moore J, Prentice D. Collaboration among nurse practitioners and registered nurses in outpatient oncology settings in Canada. Journal of Advanced Nursing. 2012;69(7):1574-83. [DOI:10.1111/jan.12017] [PMID]
12. Hassona FMH, El-Aziz MAE. Relation between nurse-nurse collaboration and missed nursing care among intensive care nurses. IOSR Journal of Nursing and Health Science. 2017;6(2):28-35. [DOI:10.9790/1959-0602092835]
13. Durmuş SÇ, Ekici D, Yildirim A. The level of collaboration amongst nurses in Turkey. Internatinal Nursing Review. 2018;65(3):450-58. [DOI:10.1111/inr.12440] [PMID]
14. Maylone MM, Ranieri L, Griffin MTQ, Mcnulty R, Fitzpatrick J. Collaboration and autonomy: perceptions among nurse practitioners. Journal of the American Academy of Nurse Practitioners. 2011;23(1):51-57. [DOI:10.1111/j.1745-7599.2010.00576.x] [PMID]
15. Hansson A, Arvemo T, Marklund B, Gedda B, Mattsson B. Working together primary care doctors' and nurses' attitudes to collaboration. Scandinavian Journal of Social Medicine. 2010;38(1):78-88. [DOI:10.1177/1403494809347405] [PMID]
16. Attia NM, Abdeen MA, El Sayed SH. Impact of nursing teamwork on missed nursing care in intensive care units at Zagazig university hospital. Zagazig Nursing Journal. 2014;10(2):201-17. [DOI:10.12816/0029158]
17. Oja KJ. Incivility and professional comportment in critical care nurses. Advanced Critical Care. 2017;28(4):345-50. [DOI:10.4037/aacnacc2017106] [PMID]
18. Henneman EA. Nurse‐physician collaboration: a poststructuralist view. Journal of Advanced Nursing. 1995;22(2):359-63. [DOI:10.1046/j.1365-2648.1995.22020359.x] [PMID]
19. Lockhart-Wood K. Collaboration between nurses and doctors in clinical practice. British Journal of Nursing. 2000;9(5):276-80. [DOI:10.12968/bjon.2000.9.5.6363] [PMID]
20. Lemetti T, Stolt M, Rickard N, Suhonen R. An enquiry into nurse-to-nurse collaboration within the older people care chain as part of the integrated care: a qualitative study. International Journal of Integrated Care. 2017;17(1):1-11. [DOI:10.5334/ijic.2418] [PMID] [PMCID]
21. Copnell B, Johnston L, Harrison D, Wilson A, Robson A, Mulcahy C, et al. Doctors' and nurses' perceptions of interdisciplinary collaboration in the NICU, and the impact of a neonatal nurse practitioner model of practice. Journal of Clinical Nursing. 2004;13(1):105-13. [DOI:10.1046/j.1365-2702.2003.00827.x] [PMID]
22. Manias E, Street A. The interplay of knowledge and decision making between nurses and doctors in critical care. International Journal of Nursing Studies. 2001;38(2):129-40. [DOI:10.1016/S0020-7489(00)00055-9]
23. Bashir M. Motivating for better nursing management. Nursing Journal of India. 2005;96(9):209-10.
24. Apker KM, Propp WSZ, Ford N. Collaboration, credibility, compassion and coordination: professional nurse communication skill sets in health care interactions. J Prof Nurse 2006;22(3):180-89. [DOI:10.1016/j.profnurs.2006.03.002] [PMID]
25. Rose L. Interprofessional collaboration in the ICU: how to define? Nursing in Intensive and Critical Care. 2011;16(1):5-10. [DOI:10.1111/j.1478-5153.2010.00398.x] [PMID]
26. Nathanson BH, Henneman EA, Blonaisz ER, Doubleday ND, Jodka PG. How much teamwork exists between nurses and junior doctors in the intensive care unit? Journal of Advanced Nursing. 2011;67(8):1817-23. [DOI:10.1111/j.1365-2648.2011.05616.x] [PMID]
27. Baggs JG, Schmitt MH. Collaboration between nurses and physicians. The Journal of Nursig Scholarship Banner. 1998;20(3):145-49. [DOI:10.1111/j.1547-5069.1988.tb00055.x] [PMID]
28. D'Amour D, Ferrada-Videla M, San Martin Rodriguez L, Beaulieu MD. The conceptual basis for interprofessional collaboration: core concepts and theoretical frameworks. Journal of Interprofessional Care. 2005;19(1):116-31. [DOI:10.1080/13561820500082529] [PMID]
29. Azimi L, Markazimoghaddam N, Rostami K, Talebi A, Eskandari A, Mirzaiy A and et al. Assessing the physicians' order errors in medical records and its effective factors: a case study. Journal of Community Health Research. 2016;15(2):41-48.
30. Rezaei Nik B, Rassuli M, Vaskooi Eshkvari K, AlaviMajd H, Torabi F. Evaluating the obstacles and facilitatorsof clinical nurses' cooperation in clinical education ofnursing students. Journal of Nursing Education. 2017; 6(4):56-64.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Tadayon A, Heidarzadeh M, Aghamohammadi M. Nurses-Nurses Professional Collaboration Status from the Nurses' Viewpoints in Critical Care Units of Ardabil Educational Hospitals, 2017. JHC. 2019; 21 (4) :272-282
URL: http://hcjournal.arums.ac.ir/article-1-1112-fa.html

تدین اعظم، حیدرزاده مهدی، آقامحمدی معصومه. وضعیت همکاری حرفه ای پرستار- پرستار از دیدگاه پرستاران بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان‫های آموزشی اردبیل، سال 1396. مجله سلامت و مراقبت. 1398; 21 (4) :272-282

URL: http://hcjournal.arums.ac.ir/article-1-1112-fa.htmlدوره 21، شماره 4 - ( زمستان 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله سلامت و مراقبت Journal of Health and Care
Persian site map - English site map - Created in 0.12 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 4157