[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 22، شماره 2 - ( تابستان 1399 ) ::
جلد 22 شماره 2 صفحات 138-146 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی ارتباط خودکارآمدی و انتظارات شغلی پرستاران با فرهنگ ایمنی بیمار
عباس بحرینی بروجنی ، اعظم علوی
گروه پرستاری، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران
چکیده:   (295 مشاهده)
زمینه و هدف: ایمنی بیمار یکی از مهمترین اجزای کیفیت مراقبت است. خودکارآمدی پرستاران عاملی موثر بر کیفیت مراقبتکردن و انتظارات شغلی موثر بر رفتار و نگرش شغلی معرفی شده اند. پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط خودکارآمدی و انتظارات شغلی پرستاران با فرهنگ ایمنی بیمار انجام گردید.
روش کار: مطالعه حاضر یک پژوهش توصیفی همبستگی است. 210 نفر از پرستاران در بیمارستان‌های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد طبق فرمول کوکران به روش تصادفی طبقه‌ای مورد مطالعه قرار گرفتند. دادهها با استفاده از سه پرسشنامه استاندارد فرهنگ ایمنی بیمار، خودکارآمدی شرر و انتظارت شغلی جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده­ها با آزمونهای آمار توصیفی و استنباطی (همبستگی و رگرسیون با نرم افزار SPSS-16 انجام گردید.
یافته ها: یافته ها نشان داد بین میانگین نمره فرهنگ ایمنی بیمار با خودکارآمدی و انتظارات شغلی پرستاران ارتباط معنیدار وجود داشت (0/001<p). بین میانگین نمره فرهنگ ایمنی بیمار و خودکارآمدی پرستاران (0/577r= و 0/001<p) و میانگین نمره فرهنگ ایمنی بیمار و انتظارات شغلی پرستاران، همبستگی مثبت معنیداری دیده شد (0/585r= و 0/001<p). همچنین بین میانگین نمره خودکارآمدی و انتظارات شغلی پرستاران ارتباط مثبت و معنیدار وجود داشت (0/925r= و 0/001<p).
نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش می‌توان بیان کرد که انتظارات شغلی و خودکارآمدی پرستاران با فرهنگ ایمنی ارتباط مستقیم و مثبت دارند. بنابراین مدیران بیمارستان با ارتقای حس خودکارآمدی پرستاران به عنوان یک عامل شناختی و توجه به انتظارات شغلی آنان به عنوان یک مفهوم انگیزشی به افزایش فرهنگ ایمنی پرستاران و ایجاد یک بیمارستان امنتر برای بیماران کمک خواهند نمود.
واژه‌های کلیدی: فرهنگ ایمنی بیمار، خودکارآمدی، انتظارات شغلی، پرستاران
متن کامل [PDF 136 kb]   (134 دریافت)    
نوع مطالعه: توصیفی- همبستگی | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1399/2/25 | پذیرش: 1399/5/31 | انتشار: 1399/7/2
فهرست منابع
1. Elmontsri M, Almashrafi A, Banarsee R, Majeed A. Status of patient safety culture in Arab countries: a systematic review. BMJ open. 2017; 7(2):e013487. [DOI:10.1136/bmjopen-2016-013487] [PMID] [PMCID]
2. Butler GA, Hupp DS. Pediatric quality and safety: a nursing perspective. Pediatric Clinics of North America. 2016;63(2):329-339. [DOI:10.1016/j.pcl.2015.11.005] [PMID]
3. Jabari F, Ooshaksaraie M, Azadehdel M, Mehrabian F. Relationship between patient safety culture and professional conduct of nurses in context of clinical governance implementation. Journal of Holistic Nursing and Midwifery. 2015; 25(3):27-33 [Persian].
4. Yoo SY, Cho H. Exploring the influences of nurses' partnership with parents, attitude to families' importance in nursing care, and professional self-efficacy on quality of pediatric nursing care: a path model. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020;17(15):5452-5465. [DOI:10.3390/ijerph17155452] [PMID] [PMCID]
5. Ister ED. Investigation of relationship between levels of self-care agency and self-efficacy in nursing students. Asian Pacific Journal of Health Sciences. 2020;7(1):1-6. [DOI:10.21276/apjhs.2020.7.1.1]
6. Kahe M, Vamaqhi R, Foroughan M, Bakhshi E, Bakhtyari V. Relationship between self-concept and self-efficacy with self-management in the elderly of sanatoriums in Tehran. Iranian Journal of Aging. 2018; 13(1):28-37 [Persian]. [DOI:10.21859/sija.13.1.28]
7. Bahrami M, Alavi A, Zargham-Boroujeni A. Caring self-efficacy perception in pediatric wards nurses. Iran Journal of Nursing. 2018; 31(112):67-76 [Persian]. [DOI:10.29252/ijn.31.112.67]
8. Bowling NA, Lyons B D. Not on my watch: Facilitating peer reporting through employee job attitudes and personality traits. International Journal of Selection and Assessment. 2015; 23(1):80-91. [DOI:10.1111/ijsa.12097]
9. Alavi A, Bahrami M, Zargham-Boroujeni A, Yousefy A. Threats to pediatric nurses' perception of caring self-efficacy: A qualitative study. Iranian Red Crescent Medical Journal. 2016; 18(3) e25716. doi: 10.5812/ircmj.25716 [DOI:10.5812/ircmj.25716] [PMID] [PMCID]
10. Judat S, Farajzadeh Z, Saadatjoo SA. A study of job motivation among nurses working in Valiasr hospital of Birjand in 2013. Modern Care Journal. 2013; 10(4):296-304 [Persian].
11. Safari Zanjani N, Kazemzadeh BM, Hassani M, Namazpur M. The relationship between professional development of employees with their self-efficacy and the power of managers in Islamic Azad University of Urmia. Iranian Journal of Public Policy in Management. 2017; 8(27):1-12 [Persian].
12. Moghri J, Ghanbarnezhad A, Moghri M, Rahimi Forooshani A, Akbari Sari A, Arab M. Validation of Farsi version of hospital survey on patient safety culture questionnaire using confirmatory factor analysis method. Journal of Hospital. 2012; 11(2):19-30 [Persian].
13. Pourshareiati F, Amrollahi M. Patient safety culture from Rahnemon hospital nurses' perspective. Occupational Hygiene & Health Promotion Journal. 2017; 1(1):52-61 [Persian].
14. Mohebifar R, Alijanzade M, Safari Variani A, Khoshtarkib H, Ghanati E, Teymouri F, et al. Studying patient safety culture from the viewpoint of staffs in educational hospitals in Tehran city. Journal of Health and Safety at Work. 2015; 5(1):57-64 [Persian].
15. Asgharnejad T, Ahmadi A. Study of psychometric properties of scherer self-efficacy scale. Journal of Psychology. 2006; 10(3):262-74 [Persian].
16. Saatchi M, Kamkari K, Askarian M. Psychological tests. Tehran: Virayesh Publishing; 2012 [Persian].
17. Tahan M, Khakshoor F, Ahangari E. The relationship between teaching patient safety culture with promoting safety culture and self-efficacy of nurses. Journal of Birjand University of Medical Sciences. 2019; 26(3):226-36 [Persian]. [DOI:10.32592/JBirjandUnivMedSci.2019.26.3.104]
18. Abbasi A, Rahimi R, Fatahi P, Tahan M. The effect of group training on patient safety culture on nurses on promoting self-efficacy of nurses. National Conference on Modern Research in Behavioral Sciences and Social Cultural Studies. Mashhad: Sanaabad Golbahar Educational Institute; 2017 [Persian].
19. Harsul W, Irwan AM, Sjattar EL. The relationship between nurse self-efficacy and the culture of patient safety incident reporting in a district general hospital, Indonesia. Clinical Epidemiology and Global Health. 2020;8(2):477-81. [DOI:10.1016/j.cegh.2019.10.013]
20. Khajeh L, Hosseinchari M. Investigation the relationship between social anxiety and classroom psychosocial climate with self-efficacy junior high school students. Quarterly Education Psychology. 2011; 7(20):131-53 [Persian].
21. Zhang SY, Edwards H, Yates P, Ruth E, Guo QH. Development of self‐efficacy questionnaire for chinese family caregivers. International journal of mental health nursing. 2012; 21(4):358-365. [DOI:10.1111/j.1447-0349.2011.00791.x] [PMID]
22. Bahrami M, Alive A, Zargham Borujeni A. Perceived self-efficacy in pediatric nurses of proficiency concept: A qualitative study. The Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty. 2016; 14(3):262-54 [Persian].
23. Gonzalez CIA, Galletta M, Chessa E, Melis P, Contu P, Herrera MFJ. Caring efficacy: nurses' perceptions and relationships with work-related factors. 2019; 90 (11):74-82.
24. Guimond ME, Simonelli MC. Development of the obstetric nursing self-efficacy scale instrument. Clinical Simulation in Nursing. 2012; 8(6):227-e32. [DOI:10.1016/j.ecns.2011.01.007]
25. Ooshaksaraie M, Azadehdel MR, Jabbari Sadowdi F. The relationship between nurses' job satisfaction and patient safety culture in the hospitals of Rasht city. Journal of Health and Safety at Work. 2019; 6(3):91-103 [Persian].
26. Maleki Sh, Gholami Fesharaki M, Rabei N. Simultaneous effect of job burnout and job satisfaction on patient safety culture using path analysis in military healthcare personnel. Journal of Military Medicine. 2018; 20(4):439-45 [Persian].
27. Nurmeksela A, Mikkonen S, Kinnunen J, Kvist T. Relationships between nursing management, nurses' job satisfaction, patient satisfaction, and medication errors at the unit Level: A correlational study. Research Square. 2020: 1-22. DOI: [DOI:10.21203/rs.3.rs-32156/v1]
28. Babaloi Torkamani H, Monfaredi A. Investigating the relationship between nurses' job expectations and alienation from their work in a case study of Imam Reza hospital in Tabriz. 2 International Conference on Researches Science & Engineering. https://www.civilica.com/Paper-ICRSIE01-ICRSIE01_501.html. Istanbul; 2017.
29. Darvish H, Shabani F, Ghasempuor R. The survey of the relationship between emotional intelligence, self- efficiency & job satisfaction: A case study at educational and medical centers in Tabriz province. Advances in Nursing and Midwifery. 2012; 21(75):53-58 [Persian].
30. Sadeghi A, Maftoon F, Haeri Mehrizi A, Tavousi M. Relationship between job satisfaction and mental health with self-efficacy. Journal of the Iranian Institute for Health Sciences Research. 2019; 18(1):87-94 [Persian].
31. Washington OG, Moxley DP. Self-efficacy as a unifying construct in nursing-social work collaboration with vulnerable populations. Nursing Inquiry. 2013;20(1):42-50. [DOI:10.1111/nin.12012] [PMID]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: IR.IAU.KHUISF.REC.1397.225


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Bahreini Brujeni A, Alavi A. The Relationship between Nurses' Self-efficacy and Job Expectations with Patient Safety Culture. JHC. 2020; 22 (2) :138-146
URL: http://hcjournal.arums.ac.ir/article-1-1182-fa.html

بحرینی بروجنی عباس، علوی اعظم. بررسی ارتباط خودکارآمدی و انتظارات شغلی پرستاران با فرهنگ ایمنی بیمار. مجله سلامت و مراقبت. 1399; 22 (2) :138-146

URL: http://hcjournal.arums.ac.ir/article-1-1182-fa.htmlدوره 22، شماره 2 - ( تابستان 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله سلامت و مراقبت Journal of Health and Care
Persian site map - English site map - Created in 0.09 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4247