[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 22، شماره 2 - ( تابستان 1399 ) ::
جلد 22 شماره 2 صفحات 93-101 برگشت به فهرست نسخه ها
تاثیر لمس یاکسون بر کنترل درد ناشی از جایگذاری لوله بینی معدی در نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت‫های ویژه نوزادان بیمارستان طالقانی گنبد در سال 1398
نسترن سمنانی ، حمید حجتی ، گلبهار آخوندزاده
گروه پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول، علی آباد، ایران
چکیده:   (262 مشاهده)
زمینه و هدف: نوزادان نارس در حین مراقبت و درمان به دلیل تکامل ناقص فیزیکی در معرض پروسیجرهای دردناک متعددی قرار میگیرند. یکی از پروسیجرهای دردناک، تغذیه به کمک گاواژ به دلیل عدم هماهنگی در عمل بلع نوزاد نارس میباشد. این مطالعه با هدف تعیین میزان تاثیر لمس یاکسون بر کنترل درد ناشی از جایگذاری لوله بینی معدی در نوزادان نارس انجام شد.
روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی 64 نوزاد نارس مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی گنبد در استان گلستان در سال 1398 انجام گرفت. نمونه هایی که معیار ورود به مطالعه را داشتند با روش نمونه گیری تخصیص تصادفی به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم شدند. نوزادان گروه مداخله لمس یاکسون را یک بار در روز به مدت 15 دقیقه و برای 5 روز متوالی دریافت کردند. نوزادان گروه کنترل فقط مراقبتهای معمول روتین را دریافت کردند. داده ها با استفاده از پرسشنامه جمعیت شناختی و ارزیابی درد در نوزادان به وسیله ابزار بررسی درد نوزاد- شیرخوار[1] جمع آوری گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی و نرم افزار SPSS-16 استفاده گردید.
یافته ها: میانگین میزان درد در روز اول بستری در گروه کنترل (0/71±5/24) و در گروه آزمون (0/72±5/24)، میزان درد در روز پنجم بستری در گروه کنترل (0/44±4/27) و در گروه آزمون (0/53±3/9) بود. نتایج این مطالعه با آزمون آنالیز واریانس تکراری نشان داد درد در طول زمان در هر دو گروه به صورت مستقل کاهش داشت، اما این کاهش درد اختلاف معنیداری را بین دو گروه نشان نداد (0/96=p).
نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاضر که به منظور تعیین تاثیر لمس یاکسون بر درد نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت های ویژه انجام گرفت نشان داد که نمره شدت درد بین گروه آزمون و کنترل اختلاف معنیداری نداشت. با توجه به تفاوت نتایج حاصل از این مطالعه با برخی مطالعات دیگر، بنظر میرسد نیاز به مطالعات بیشتر در مورد تاثیر انجام این تکنیک در نوزادان کم وزن وجود دارد.
واژه‌های کلیدی: نوزاد نارس، لمس یاکسون، درد
متن کامل [PDF 161 kb]   (122 دریافت)    
نوع مطالعه: کارآزمایی بالینی تصادفی | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1399/3/22 | پذیرش: 1399/6/25 | انتشار: 1399/6/31
فهرست منابع
1. Montaseri S, Bakhshi F, Edraki M, Razavi Nejad S, Haghpanah S. The Effect of Educating the Use of Developmental Positions of Premature Infants on the Clinical Performance of Neonatal Intensive Care Unit Nurses. Journal of Babol University Of Medical Sciences. 2018;20(3):69-73.
2. Cheraghi F, Pakseresht M, Parsa P, Basiri B. Effect of kangaroo mother care on premature newborns' pain due to invasive procedures in neonatal intensive care unit of hospital Fatemieh, Hamadan. scientific journal of ilam university of medical sciences. 2014;22(1):31-40.[Persian].
3. Karimi R, Shabani F, Dehghan Nayeri N, Zareii K, Khalili G, Chehrazi M. Effect of music therapy on physiological pain responses of blood sampling in premature infants. Journal of hayat..2012;18(2):76-86[Persian].
4. Nasimi F, Zeraati H, Shahinfar J, Boskabadi H, Ghorbanzade M. The Effect of Multisensory Stimulation on Weight Gain of Preterm Infants. Journal of Babol University Of Medical Sciences. 2016;18(12):13-8.[Persian].
5. Zolfaghari. M. Maternal and neonatal health care.: Boshra; 2018.
6. Badiee Z, Samsamshariat S, Pormorshed P. Effect of Massage on Weight Gain in Premature Infants. Iranian Journal of Neonatology IJN. 2012.;3(2):57-62.[Persian].
7. Badr LKJN. Pain in premature infants: what is conclusive evidence and what is not. Newborn Infant Nursing Reviews. 2013.;13(2):82-6. [DOI:10.1053/j.nainr.2013.03.002]
8. Vickers A, Ohlsson A, Lacy J, Horsley A. Massage for promoting growth and development of preterm and/or low birth‐weight infants. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2004(2). [DOI:10.1002/14651858.CD000390.pub2] [PMCID]
9. Eshghi F, Iranmanesh S, Bahman Bijari B, Borhani F, Motamed Jahromi M. Effects of Yakson Therapeutic Touch on the Behavioral Response of ‎Premature Infants. Journal of Babol University Of Medical Sciences. 2015.;17(10):15-21.[Persian].
10. Azizi S, Pelark F, Sadeghi N, Molaeezhad M. Behavioral and Physiological Signs of Pain in Newborn in Bandar Abbas. Journal of health breeze. 2015.:[Persian].
11. Stevens B, Yamada J, Ohlsson A, Haliburton S, Shorkey A. Sucrose for analgesia in newborn infants undergoing painful procedures. Cochrane database of systematic reviews. 2016(7). [DOI:10.1002/14651858.CD001069.pub5] [PMID] [PMCID]
12. Zahedpasha Y, Arzani A, Akbarian Z, Hajiahmadi M, Ahmadi M. Barriers to Use of Non-pharmacological Pain Management Methods in Neonatal Intensive Care Unit. Journal of Babol University Of Medical Sciences. 2017;19(9):20-5.[Persian].
13. Dezhdar S, Jahanpour F, Firouz Bakht S, Ostovar A. The effect of swaddling method on venous sampling pain in premature infant (Randomized clinical trials). Iranian Journal of Pediatric Nursing. 2015;1(4):52-61.
14. Javadifar N, Faal SS, Tadayon M, Dehdashtian M, Latifi M. The effect of massage with coconut oil on weight gain in preterm neonate. Jundishapur scientific medical journal. 2009;8(2(61)):[Persian].
15. Rafati S, Rejeh N, Tadrisi S, Karimi M, Molodi A. Effect of massage on physiological pain responses of blood sampling in infants. Iranina journal of nursing reaserch. 2015:[Persian].
16. Mohebbi P, Azimzadeh R. Barrier of implementing non-pharmacological pain management in children and presented intereventions by nurses. Journal of Holistic Nursing Midwifery. 2014;24(2):40-8.[Persian].
17. Salmani N, Karjo Z, Dhghani K, Sadeghnia A. Effect of Facilitated Tucking with the Nurse and a Simulated Hand on Physiological Pain Index During Vein Puncture on Premature Infants. Journal of Babol University Of Medical Sciences. 2018;20(9):14-9.
18. Marofi M, Nikobakht F, Mohammdi arsrolahi A, Badiei Z. comparing the effect of listening to melody vs.reast-feeding on neonates pain intensity durig heel-blood sampling in neonatal intensive care uni. Journal of anesthesiolgy pain. 2015;5(3):[Persian].
19. Im H, Kim E. Effect of Yakson and Gentle Human Touch versus usual care on urine stress hormones and behaviors in preterm infants: A quasi-experimental study. International Journal of Nursing Studies. 2009.;46(4):450-8 [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2008.01.009] [PMID]
20. Mir M, Behnam Vashani H, Sadeghi T, Boskabadi H, Khorshahi A. Effects of Yakson Therapeutic Touch and Heel Warming on Pain Caused by Heel Stick Procedure, Vital Signs, and Cry Duration in Full-term Neonates. Evidence Based Care. 2018;8(2):49-57.
21. Modrcin-Talbott MA, Harrison LL, Groer MW, Younger MS. The biobehavioral effects of gentle human touch on preterm infants. Nursing Science Quarterly. 2003;16(1):60-7. [DOI:10.1177/0894318402239068] [PMID]
22. Suraseranivongse S, Kaosaard R, Intakong P, Pornsiriprasert S, Karnchana Y, Kaopinpruck J, et al. A comparison of postoperative pain scales in neonates. BJA: British Journal of Anaesthesia. 2006;97(4):540-4. [DOI:10.1093/bja/ael184] [PMID]
23. Sarhangi F, Mollahadi M, Ebadi A, Matinzadeh ZK, Tadrisi SD. validity and reliability of neonatal infant pain scale in neonatal intensive care units in Iran (2010). Pak J Med Sci. 2011;27(5):1087-91.
24. Verklan MT, Walden M, Forest S. Core curriculum for neonatal intensive care nursing e-book.: Elsevier; 2010.
25. Im H, Kim E, Park E, Sung K, Oh W. Pain reduction of heel stick in neonates: Yakson compared to non-nutritive sucking. Journal of tropical pediatrics. 2008.;54(1):31-5. [DOI:10.1093/tropej/fmm083] [PMID]
26. Agarwal K, Gupta A, Pushkarna R, Bhargava S, Faridi M, Prabhu MJIJMR. Effects of massage & use of oil on growth, blood flow & Sleep. 2000;112:212-7.
27. Chik Y-M, Ip W-Y, Choi K-C. The effect of upper limb massage on infants' venipuncture pain. Pain Management Nursing. 2017;18(1):50-7. [DOI:10.1016/j.pmn.2016.10.001] [PMID]
28. Golianu B, Krane E, Seybold J, Almgren C, Anand K, editors. Non-pharmacological techniques for pain management in neonates. Seminars in perinatology; 2007: Elsevier. [DOI:10.1053/j.semperi.2007.07.007] [PMID]
29. Álvarez MJ, Fernández D, Gómez-Salgado J, Rodriguez-Gonzalez D, Rosón M, Lapena S. The effects of massage therapy in hospitalized preterm neonates: A systematic review.. International Journal of Nursing Studies. 2017.;69:119-36. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2017.02.009] [PMID]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: IR.IAU.CHALUS.REC.1398.016


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Semnani N, Hojjati H, Akhoundzadeh G. The Effect of Yakson Touch on Pain Control Due to Nasogastric Intubation in Premature Infants Admitted to the Neonatal Intensive Care Unit of Taleghani Gonbad Hospital in 2019. JHC. 2020; 22 (2) :93-101
URL: http://hcjournal.arums.ac.ir/article-1-1187-fa.html

سمنانی نسترن، حجتی حمید، آخوندزاده گلبهار. تاثیر لمس یاکسون بر کنترل درد ناشی از جایگذاری لوله بینی معدی در نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت‫های ویژه نوزادان بیمارستان طالقانی گنبد در سال 1398. مجله سلامت و مراقبت. 1399; 22 (2) :93-101

URL: http://hcjournal.arums.ac.ir/article-1-1187-fa.htmlدوره 22، شماره 2 - ( تابستان 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله سلامت و مراقبت Journal of Health and Care
Persian site map - English site map - Created in 0.09 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4247