[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 22، شماره 4 - ( زمستان 1399 ) ::
جلد 22 شماره 4 صفحات 286-294 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی میزان تاب‫ آوری و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر اردبیل
زهرا خلیلی ، فردانه قلی پور ، عقیل حبیبی سولا
گروه پرستاری داخلی- جراحی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال، خلخال، ایران
چکیده:   (440 مشاهده)
زمینه و هدف: تاب آوری بعنوان یکی از طبقات رویکرد روانشناسی مثبت گرا، نقش مهمی در مقابله با تنیدگی و تهدیدهای زندگی و آثار نامطلوب آن در زندگی سالمندان دارد. به شکلی که طی یک دهه اخیر جایگاه ویژه ای را در حوزه بهداشت روان به خود اختصاص داده است. پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان تاب آوری و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر اردبیل در سال 1399 انجام گردید.
روش کار: این مطالعه توصیفی تحلیلی روی 500 سالمند مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهر اردبیل در سال 1399 که به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند، انجام گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه دو قسمتی شامل اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه تاب آوری کونر و دیویدسون بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS-22 و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی انجام گردید.
یافته ها: نتایج نشان داد که میانگین تاب آوری سالمندان شرکت کننده در این مطالعه 17/28±83/10 بود. نتایج آزمون آماری آنالیز واریانس یکطرفه حاکی از آن بود که بین تعداد فرزند (0/001=p)، تحصیلات (0/02=p) و شغل (0/08=p) با نمره تاب آوری سالمندان ارتباط آماری معنی داری وجود دارد. آزمون تعقیبی توکی نشان داد بین سالمندان دارای تعداد فرزند 1-4 و بالاتر از 4 (0/001<p)، بین افرادی با تحصیلات خواندن و نوشتن و دیپلم و بالاتر (0/03=p) و سالمندان دارای شغل بازنشسته (0/04=p) تفاوت معنی دار است. بر اساس نتایج آزمون تی مستقل بین وضعیت تاهل و داشتن بیماری مزمن با نمره تاب آوری ارتباط معنی دار وجود داشت (0/05p).
نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر عوامل مرتبط بر تاب آوری در سالمندان شهر اردبیل را آشکار ساخت که می تواند به ارائه دهندگان مراقبت ‫های بهداشتی جهت درک منابع موثر بر تاب آوری و برنامه ریزی ‫های مراقبتی جامع برای رشد تاب آوری و به دنبال آن افزایش کیفیت زندگی سالمندان کمک نماید.
 
واژه‌های کلیدی: تاب آوری، سالمندی، بیماری مزمن
متن کامل [PDF 288 kb]   (228 دریافت)    
نوع مطالعه: توصيفي- تحليلي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1399/9/5 | پذیرش: 1399/11/22 | انتشار: 1399/12/29
فهرست منابع
1. Ferrucci L, Gonzalez‐Freire M, Fabbri E, Simonsick E, Tanaka T, Moore Z, et al. Measuring biological aging in humans: A quest. Aging Cell. 2020;19(2):e13080. [DOI:10.1111/acel.13080]
2. Timalsina R, Songwathana P. Factors enhancing resilience among older adults experiencing disaster: A systematic review. Australasian emergency care. 2020;23(1):11-22. [DOI:10.1016/j.auec.2019.12.007] [PMID]
3. Wiles JL, Leibing A, Guberman N, Reeve J, Allen RE. The meaning of "aging in place" to older people. The gerontologist. 2012;52(3):357-66. [DOI:10.1093/geront/gnr098] [PMID]
4. Resnick B. Resilience in older adults. Topics in Geriatric Rehabilitation. 2014;30(3):155-63. [DOI:10.1097/TGR.0000000000000024]
5. MacLeod S, Musich S, Hawkins K, Alsgaard K, Wicker ER. The impact of resilience among older adults. Geriatric Nursing. 2016;37(4):266-72. [DOI:10.1016/j.gerinurse.2016.02.014] [PMID]
6. Fontes AP, Neri AL. Resilience in aging: literature review. Ciencia & saude coletiva. 2015;20:1475-95. [DOI:10.1590/1413-81232015205.00502014] [PMID]
7. Mancini AD, Bonanno GA. Predictors and parameters of resilience to loss: Toward an individual differences model. Journal of personality. 2009;77(6):1805-32. [DOI:10.1111/j.1467-6494.2009.00601.x] [PMID] [PMCID]
8. Bonanno GA. Loss, trauma, and human resilience: Have we underestimated the human capacity to thrive after extremely aversive events? American psychologist. 2004;59(1):20. [DOI:10.1037/0003-066X.59.1.20] [PMID]
9. Feder A, Fred-Torres S, Southwick SM, Charney DS. The biology of human resilience: opportunities for enhancing resilience across the life span. Biological psychiatry. 2019;86(6):443-53. [DOI:10.1016/j.biopsych.2019.07.012] [PMID]
10. Hoseini Ghomi T, Salimi Bajestani H. Effectiveness of Resilience Training on Stress of Mothers Whose Children, Suffer from Cancer in Imam Khomeini Hospital of Tehran T. Hosseini Ghomi/H. Salimi Bajestani. Quarterly journal of health psychology. 2013;1(4):97-109.
11. Connor KM, Davidson JR. Development of a new resilience scale: The Connor‐Davidson resilience scale (CD‐RISC). Depression and anxiety. 2003;18(2):76-82. [DOI:10.1002/da.10113] [PMID]
12. Moradi S, Ghodrati Mirkohi M. Comparing the role of hope and resilience in predicting life satisfaction in older adults. Journal of Gerontology. 2020;5(1):71-81.
13. Izadi-avanji fs, Hasani P, Rakhshan M, Alavi Majd H. Structure of Resilience in Older Adults with Chronic Conditions. Journal of Qualitative Research in Health Sciences. 2017;6(4):314-25.
14. Windle G, Markland DA, Woods RT. Examination of a theoretical model of psychological resilience in older age. Aging and Mental Health. 2008;12(3):285-92. [DOI:10.1080/13607860802120763] [PMID]
15. McClain J, Gullatt K, Lee C. Resilience and protective factors in older adults. 2018.
16. Izadi-Avanji FS, Hajibagheri A, Azizi Fini E. Predict of marital satisfaction based on resilience and mental health among elderlyelderly. SSU_Journals. 2019;27(3):1361-71. [DOI:10.18502/ssu.v27i3.1189]
17. Mohammadi M. Investigating the Factors Affecting Resilience in Subjects at Risk of Substance Abuse. Tehran: University of Olume Behzisti and Tavanbakhshi. 2005.
18. Sriwantha S, Jullamate P, Piphatvanitcha N. Factors related to resilience among elderly patients with end stage renal disease. The Bangkok Medical Journal. 2018;14(1):29-. [DOI:10.31524/bkkmedj.2018.02.006]
19. Leppert K, Gunzelmann T, Schumacher J, Strauss B, Brähler E. Resilience as a protective personality characteristic in the elderly. Psychotherapie, Psychosomatik, medizinische Psychologie. 2005;55(8):365-9. [DOI:10.1055/s-2005-866873] [PMID]
20. Milioni M, Alessandri G, Eisenberg N, Castellani V, Zuffianò A, Vecchione M, et al. Reciprocal relations between emotional self‐efficacy beliefs and ego‐resiliency across time. Journal of personality. 2015;83(5):552-63. [DOI:10.1111/jopy.12131] [PMID] [PMCID]
21. Zautra AJ, Hall JS, Murray KE. Resilience: a new definition of health for people and communities. Handbook of adult resilience The Guilford Press. 2010:3-29.
22. Samadaee-Gelehkolaee K, Mccarthy BW, Khalilian A, Hamzehgardeshi Z, Peyvandi S, Elyasi F, et al. Factors associated with marital satisfaction in infertile couple: a comprehensive literature review. Global journal of health science. 2016;8(5):96. [DOI:10.5539/gjhs.v8n5p96] [PMID] [PMCID]
23. Resnick BA, Inguito PL. The Resilience Scale: Psychometric properties and clinical applicability in older adults. Archives of psychiatric nursing. 2011;25(1):11-20. [DOI:10.1016/j.apnu.2010.05.001] [PMID]
24. Southwick SM, Litz BT, Charney D, Friedman MJ. Resilience and mental health: Challenges across the lifespan: Cambridge University Press; 2011. [DOI:10.1017/CBO9780511994791]
25. Hildon Z, Montgomery SM, Blane D, Wiggins RD, Netuveli G. Examining resilience of quality of life in the face of health-related and psychosocial adversity at older ages: what is "right" about the way we age? The gerontologist. 2010;50(1):36-47. [DOI:10.1093/geront/gnp067] [PMID]
26. Wells M. Resilience in rural community‐dwelling older adults. The Journal of Rural Health. 2009;25(4):415-9. [DOI:10.1111/j.1748-0361.2009.00253.x] [PMID]
27. Rar-tur L, Levy-Shiff R. Coping with losses and past trauma in old age: The separation-individuation perspective. Journal of Personal & Interpersonal Loss. 2000;5(2-3):263-81. [DOI:10.1080/10811440008409756]
28. Felten BS. Resilience in a multicultural sample of community-dwelling women older than age 85. Clinical nursing research. 2000;9(2):102-23. [DOI:10.1177/105477380000900202] [PMID]
29. Gucciardi DF, Jackson B, Coulter TJ, Mallett CJ. The Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC): Dimensionality and age-related measurement invariance with Australian cricketers. Psychology of Sport and Exercise. 2011;12(4):423-33. [DOI:10.1016/j.psychsport.2011.02.005]
30. Mehta M, Whyte E, Lenze E, Hardy S, Roumani Y, Subashan P, et al. Depressive symptoms in late life: associations with apathy, resilience and disability vary between young‐old and old‐old. International Journal of Geriatric Psychiatry: A journal of the psychiatry of late life and allied sciences. 2008;23(3):238-43. [DOI:10.1002/gps.1868] [PMID]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: IR.ARUMS.REC.1398.445


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Khalili Z, Gholipour F, Habibi Soola A. Evaluation of Resilience and Its Related Factors in the Elderly of Ardabil City. JHC. 2021; 22 (4) :286-294
URL: http://hcjournal.arums.ac.ir/article-1-1267-fa.html

خلیلی زهرا، قلی پور فردانه، حبیبی سولا عقیل. بررسی میزان تاب‫ آوری و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر اردبیل. مجله سلامت و مراقبت. 1399; 22 (4) :286-294

URL: http://hcjournal.arums.ac.ir/article-1-1267-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 22، شماره 4 - ( زمستان 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله سلامت و مراقبت Journal of Health and Care
Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4331