:: دوره 21، شماره 2 - ( تابستان 1398 ) ::
جلد 21 شماره 2 صفحات 145-155 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی ارتباط درک از بیماری و رفتارهای مرتبط با سلامت در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
فریبا عبداللهی ، زهرا طیبی میانه ، فرنوش رشوند
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران
چکیده:   (1036 مشاهده)
زمینه و هدف: درک از بیماری ارزش پیش بینی کننده ای در رفتارهای مرتبط با سلامت افراد مبتلا به بیماری های مزمن دارد و تاثیر آن بر کیفیت زندگی و مدیریت بیماری، امری حائز اهمیت است. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط درک از بیماری و رفتارهای مرتبط با سلامت در مبتلایان به مولتیپل اسکلروزیس انجام شد.
 روش‌ کار: این مطالعه توصیفی- همبستگی در سال 1396 روی 100 نفر از مبتلایان به مولتیپل اسکلروزیس که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند انجام گرفت. ابزار جمع آوری داده ها شامل اطلاعات دموگرافیک، رفتارهای مرتبط با سلامت و پرسشنامه کوتاه شده ادراک بیماری (BIPQ) بود. داده ها با آمار توصیفی، آمار استتنباطی آنووا، تی تست و آزمون رگرسیون خطی با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: میانگین سنی مشارکت کنندگان 8/53 ± 33/43 و مدت زمان ابتلا به بیماری 3/48±4/4 سال بود. میانگین نمره درک از بیماری 1/31±35/53 و در حد متوسط بود. در خصوص وضعیت رفتارهای مرتبط با سلامت، تنها یک چهارم مشارکت کنندگان سطح فعالیت منظم و مناسب داشتند و رفتارهای مرتبط با مصرف الکل، سیگار و تنباکو در حد قابل قبول قرار داشت. بر اساس نتایج آزمون رگرسیون خطی مصرف سیگار(0/001>p) و فعالیت فیزیکی (0/007=p) از جمله فاکتورهای پیشگویی کننده در درک از بیماری می باشند.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که درک از بیماری در مبتلایان به مولتیپل اسکلروزیس با رفتارهای مرتبط با سلامت ارتباط دارد، بنابراین تلاش در جهت ارتقای رفتارهای مرتبط با سلامت میتواند منجر به بهبود درک از بیماری  در مبتلایان به مولتیپل اسکلروزیس شود.
 
واژه‌های کلیدی: مولتیپل اسکلروزیس، درک از بیماری، رفتارهای مرتبط با سلامت
متن کامل [PDF 156 kb]   (226 دریافت)    
نوع مطالعه: توصیفی- همبستگی | موضوع مقاله: مراقبت پرستاری
دریافت: ۱۳۹۷/۸/۸ | پذیرش: ۱۳۹۸/۳/۹ | انتشار: ۱۳۹۸/۳/۳۱
فهرست منابع
1. Haider L, Zrzavy T, Hametner S, Höftberger R, Bagnato F, Grabner G, et al. The topography of demyelination and neurodegeneration in the multiple sclerosis brain. Brain. 2016;139(3):807-15. [DOI:10.1093/brain/awv398] [PMID] [PMCID]
2. Milo R, Kahana E. Multiple sclerosis: geoepidemiology, genetics and the environment. Autoimmunity Reviews. 2010;9(5):387-94. [DOI:10.1016/j.autrev.2009.11.010] [PMID]
3. Nazari F, Soheili M, Hosseini S, Shaygannejad V. A comparison of the effects of reflexology and relaxation on pain in women with multiple sclerosis. Journal of Complementary and Integrative Medicine. 2016;13(1):65-71 [Persian]. [DOI:10.1515/jcim-2015-0046] [PMID]
4. Dendrou CA, Fugger L, Friese MA. Immunopathology of multiple sclerosis. Nature Reviews Immunology. 2015;15(9):545-58. [DOI:10.1038/nri3871] [PMID]
5. Ortiz-Perez S, Andorra M, Sanchez-Dalmau B, Torres-Torres R, Calbet D, Lampert EJ, et al. Visual field impairment captures disease burden in multiple sclerosis. Journal of Neurology. 2016;263(4):695-702. [DOI:10.1007/s00415-016-8034-2] [PMID]
6. Chalah MA, Riachi N, Ahdab R, Créange A, Lefaucheur J-P, Ayache SS. Fatigue in multiple sclerosis: neural correlates and the role of non-invasive brain stimulation. Frontiers in Cellular Neuroscience. 2015; 9:1-15 [DOI:10.3389/fncel.2015.00460] [PMID] [PMCID]
7. Castel-Lacanal E, Gamé X, Clanet M, Gasq D, De Boissezon X, Guillotreau J, et al. Urinary complications and risk factors in symptomatic multiple sclerosis patients: study of a cohort of 328 patients. Neurourology and Urodynamics. 2015;34(1):32-36. [DOI:10.1002/nau.22495] [PMID]
8. Scheepe JR, Alamyar M, Pastoor H, Hintzen RQ, Blok BF. Female sexual dysfunction in multiple sclerosis: results of a survey among Dutch urologists and patients. Neurourology and Urodynamics. 2017;36(1):116-20. [DOI:10.1002/nau.22884] [PMID]
9. Preziosa P, Rocca MA, Pagani E, Stromillo ML, Enzinger C, Gallo A, et al. Structural MRI correlates of cognitive impairment in patients with multiple sclerosis. Human Brain Mapping. 2016;37(4):1627-44. [DOI:10.1002/hbm.23125] [PMID]
10. Obiwuru O, Joseph S, Liu L, Palomeque A, Tarlow L, Langer-Gould AM, et al. Perceptions of multiple sclerosis in Hispanic Americans: need for targeted messaging. International Journal of MS Care. 2017;19(3):131-39. [DOI:10.7224/1537-2073.2015-081] [PMID] [PMCID]
11. Reichmann P, Boyko A, Centonze D, Elovaara E, Geovanni G, Havrdova E, et al. Achieving patient engagement in multiple sclerosis: a perspective from the multiple sclerosis in the 21st Century Steering Group. Multiple Sclerosis and Related Disorders. 2015:4(1):202-18. [DOI:10.1016/j.msard.2015.02.005] [PMID]
12. Wilski M, Tasiemski T. Illness perception, treatment beliefs, self-esteem, and self-efficacy as correlates of self-management in multiple sclerosis. Acta Nurologica Scandinavica. 2016;133(5):338-45. [DOI:10.1111/ane.12465] [PMID]
13. Broadbent E, Wilkes C, Koschwanez H, Weinman J, Norton S, Petrie KJ. A systematic review and meta-analysis of the Brief Illness Perception Questionnaire. Psychology & Health. 2015;30(11):1361-85. [DOI:10.1080/08870446.2015.1070851] [PMID]
14. Kremenchutzky M, Walt L. Perceptions of health status in multiple sclerosis patients and their doctors. Canadian Journal of Neurological Sciences. 2013;40(2):210-18. [DOI:10.1017/S0317167100013755]
15. Goodman H, Firouzi A, Banya W, Lau-Walker M, Cowie MR. Illness perception, self-care behaviour and quality of life of heart failure patients: a longitudinal questionnaire survey. International Journal of Nursing Studies. 2013;50(7):945-53. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2012.11.007] [PMID]
16. Vaughan R, Morrison L, Miller E. The illness representations of multiple sclerosis and their relations to outcome. British Journal of Health Psychology. 2003;8(3):287-301. [DOI:10.1348/135910703322370860] [PMID]
17. Bassi M, Falautano M, Cilia S, Goretti B, Grobberio M, Pattini M, et al. Illness perception and well-being among persons with multiple sclerosis and their caregivers. Journal of Clinical Psychology in Medical Settings. 2016;23(1):33-52. [DOI:10.1007/s10880-015-9425-8] [PMID]
18. Shamili F, Zare H, Oraki M. The predicting quality of life based on illness perception in multiple sclerosis patients. The Journal of Urmia University of Medical Sciences. 2013;24(6):379-92.
19. Pilutti L, Dlugonski D, Sandroff B, Klaren R, Motl R. Randomized controlled trial of a behavioral intervention targeting symptoms and physical activity in multiple sclerosis. Multiple Sclerosis Journal. 2014;20(5):594-601. [DOI:10.1177/1352458513503391] [PMID]
20. Nandi A, Glymour MM, Subramanian S. Association among socioeconomic status, health behaviors, and all-cause mortality in the United States. Epidemiology. 2014;25(2):170-77. [DOI:10.1097/EDE.0000000000000038] [PMID]
21. de Rezende LFM, Rey-López JP, Matsudo VKR, do Carmo Luiz O. Sedentary behavior and health outcomes among older adults: a systematic review. BMC Public Health. 2014;14(1):33-37. [DOI:10.1186/1471-2458-14-333] [PMID] [PMCID]
22. Stuifbergen A, Becker H. Health promotion practices in women with multiple sclerosis: increasing quality and years of healthy life. Physical Medicine and Rehabilitation Clinics of North America. 2001;12(1):9-22. [DOI:10.1016/S1047-9651(18)30081-0]
23. Marrie RA, Hanwell H. General health issues in multiple sclerosis: comorbidities, secondary conditions, and health behaviors. Lifelong Learning in Neurology. 2013;19(2):1046-57. [DOI:10.1212/01.CON.0000433284.07844.6b] [PMID]
24. Nie R, Han Y, Xu J, Huang Q, Mao J. Illness perception, risk perception and health promotion self-care behaviors among Chinese patient with type 2 diabetes: a cross-sectional survey. Applied Nursing Research. 2018; 39:89-96. [DOI:10.1016/j.apnr.2017.11.010] [PMID]
25. Taheri-Kharameh Z, Hazavehei MM, Ramezani T, Vahedi A, Khoshro M, Sharififard F. The Assessment of illness perception and adherence to therapeutic regimens among patients with hypertension. Journal of Education and Community Health. 2016;3(2):9-15. [DOI:10.21859/jech-03022]
26. Rahimi Zh, Baljani S, Zadgasem Z. Investigating the relationship between illness perception and quality of life in hemodialysis patients. Iran Journal of Critical Care Nursing. 2012;5(3):151-58 [Persian].
27. Yousefi A, Shaghaghi F, Dehestani M, Barghi Irani Z. The relationship between quality of life (QoL) and psychological capital with illness perception in MS patients. Health Psychology. 2012:1(2):10-12 [Persian].
28. Perez A. Acculturation health literacy and illness perceptions of hypertension among Hispanic adults. Journal of Transcultural Nursing. 2015;26(4):386-94. [DOI:10.1177/1043659614524785] [PMID]
29. Nur KRM. Illness perception and cardiovascular health behavior among persons with ischemic heart disease in Indonesia. International Journal of Nursing Sciences. 2018;5(2):174-80. [DOI:10.1016/j.ijnss.2018.04.007]
30. Marrie R, Salter A, Tyry T, Fox R, Cutter G. Health literacy association with health behaviors and health care utilization in multiple sclerosis: a cross-sectional study. Interactive Journal of Medical Research. 2014;3(1):3-14. [DOI:10.2196/ijmr.2993] [PMID] [PMCID]
31. Milani J, Ashktorab T, AbedSaeedi Z, Alavi H. The effect of illness perception on physical health-related quality of life promotion in multiple sclerosis (MS) patients attending peer support groups. Journal of Paramedical Sciences. 2012;3(2):31-37 [Persian].
32. Plow M, Golding M. A qualitative study of multiple health behaviors in adults with multiple sclerosis. International Journal of MS Care. 2016;18(5):248-56. [DOI:10.7224/1537-2073.2015-065] [PMID] [PMCID]
33. Mosleh S, Almalik M. Illness perception and adherence to healthy behavior in Jordanian coronary heart disease patients. European Journal of Cardiovascular Nursing. 2016;15(4):223-30. [DOI:10.1177/1474515114563885] [PMID]
34. Ivashynka A, Arcuti S, Vecchio D, Naresh G, Claudia H, Dania M. et al. Interaction of alcohol consumption and smoking on multiple sclerosis severity course: a cross-sectional study. Presented at: American Academy of Neurology Annual Meeting. Los Angeles, CA: 2018.
35. Richard J, Kathleen S, Leslie Y. Public health implications of raising the minimum age for purchasing tobacco products; board on population health and public health practice. National Academic of Science Press.2015:1(2):201-209.
36. Zandipour T. Attitude of patients with MS in relation to their quality of life and counseling and psychology services. Psychological Studies. 2009;5(2):89-116 [Persian].
37. Pamela J. Illness perceptions, coping strategies, and symptoms contribute to psychological distress in patients with recurrent symptomatic atrial fibrillation. Journal of Cardiovascular Nursing. 2012;27(5):431-44. [DOI:10.1097/JCN.0b013e31821e7ab1] [PMID]
38. Tiemensma J, Kaptein AA, Pereira AM, Smit JW, Romijn JA, Biermasz NR. Affected illness perceptions and the association with impaired quality of life in patients with long-term remission of acromegaly. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2011;96(11):3550-58. [DOI:10.1210/jc.2011-1645] [PMID]XML   English Abstract   Printدوره 21، شماره 2 - ( تابستان 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها