:: دوره 21، شماره 2 - ( تابستان 1398 ) ::
جلد 21 شماره 2 صفحات 117-125 برگشت به فهرست نسخه ها
نقش دلبستگی به خدا و بلوغ عاطفی در پیش بینی خوددلسوزی مادران کودکان ناشنوا
مدینه انجمنی ، سمیه تکلوی
گروه روان شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
چکیده:   (488 مشاهده)
زمینه و هدف: یکی از چالش برانگیزترین جنبه های مادر بودن، مدیریت هیجاناتی است که به هنگام مراقبت از کودکان خاص ایجاد می شود. هدف از پژوهش حاضر تعیین نقش دلبستگی به خدا و بلوغ عاطفی در پیش بینی خوددلسوزی مادران کودکان ناشنوا بود.
روش کار: این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه مادران دارای کودک ناشنوای 3 تا 10 ساله مراجعه کننده به مراکز توانبخشی زیر نظر اداره کل بهزیستی شهر اردبیـل بود که از بین آنها 60 مادر به شـــیوه در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل مقیاس های دلبستگی به خدا ، بلوغ عاطفی و خوددلسوزی بودند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد و داده ها توسط نرم افزار spss تجزیه و تحلیل گردید.
یافته­ ها: نتایج نشان داد که بین دلبستگی به خدا (0/81=r، 0/001<p )، پناهگاه امن (0/43 =r،0/001(p<، ادراک مثبت از خدا (0/09 =r، 0/05<p ) و عدم ثبات عاطفی (0/38 -=r، 0/05<p ) با خوددلسوزی رابطه معنی داری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد، دلبستگی به خدا 81 درصد از واریانس خوددلسوزی مادران کودکان ناشنوا را پیش بینی میکند.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل می توان چنین نتیجه گرفت که دلبستگی به خدا و ثبات عاطفی از متغیرهای مهم در زمینه سلامت روان مادران دارای کودک ناشنوا است لذا بایستی آموزش های لازم در زمینه ایجاد دلبستگی ایمن به خدا و داشتن ثبات عاطفی به والدین دارای کودکان ناشنوا ارائه شود.
واژه‌های کلیدی: دلبستگی به خدا، بلوغ عاطفی، خوددلسوزی، مادران کودکان ناشنوا
متن کامل [PDF 133 kb]   (152 دریافت)    
نوع مطالعه: توصیفی- همبستگی | موضوع مقاله: روان‌پرستاری
دریافت: 1397/10/17 | پذیرش: 1398/1/17 | انتشار: 1398/3/31
فهرست منابع
1. Naerde A, Tambs K, Mathiesen K, Dalgard O, Samuelsen S. Symptoms of anxiety and depression among mothers of pre-school children: effect of choronic strain related to children and child-care taking. Journal of Affect Disorder. 2000;58(3):181-99.
2. Wallis D, Musselman C, MacKay S. Hearing mothers and their deaf children: the relationship between early, ongoing mode match and subsequent mental health functioning in adolescence. Journal of Deaf Student and Deaf Education. 2004;9(1):2-14.
3. Olshanski F. Predicting mothers self– esteem and mental health by their self- efficacy. Journal of Adaptation and Science. 2016;4(4):36-70.
4. Yazdkhasti F, Yarmohammadian A. Comparing correlation between mother's depression and their deaf and hearing adolescent daughter's emotional intelligence. Journal of Research Behavior Science. 2010;8(1):75-80 [Persian].
5. Kirkpatrick LA. The role of attachment in religious belief and behavior. Advances in Personal Relationship. 1994; 5:239-56.
6. Nemati S, Mohammadpour K. Relationship between religious coping and psychological hardiness with quality of mother-child interaction among mothers of children with dyslexia. Quarterly Journal of Social Work. 2016; 5(1):27-33 [Persian].
7. Hintermair M. Parental resources, parental stress, and socioemotional development of deaf and hard of hearing children. Journal of Deaf Student, Deaf Education. 2006;11(4):493-513.
8. Oxelidora H, Rexus M. Relationship between emotional regulation and attachment to God among students. Journal of School Psychology. 2015; 5(4):56-99.
9. Soozan K. Mediating role of self ccompassion: depression severity among students. Journal of Students Psychology. 2007; 4(2):36-69.
10. Aliakbari Dehkordi M, Kakojoibari AA, Mohtashami T, Yektakhah S. Stress in mothers of hearing impaired children compared to mothers of normal and other disabled children. Auditory and Vestibular Research. 2011; 20(1):128-36 [Persian].
11. Mahintorabi S, Mazaheri MA, Sahebi A, Mousavi V. The effect of cognitive-behavioral training on modification of irrational expectation, emotional maturity and marital dissatisfaction in women. Journal of Behavioral Sciences. 2011;5(2):127-33 [Persian].
12. Pant K, Singh R. Differences in social and emotional maturity of adolescents across occupational status of mothers. Journal of Psychology. 2015;6(2):134-41.
13. Mohan T. Stress, emotional maturity and personality of parents of disabled children. Doctor of Philosophy Thesis. Department of Psychology Andhra University Visakhapatnam; 2013.
14. Germer G. A comparison of emotional maturity and automatic thoughts among adults. Journal of International Psychology. 2014;7(6):14-53.
15. Neff, KD. Self-compassion, self-esteem, and well-being. Social and Personality Psychology Compass. 2011;5:1-12.
16. Hensin S. Depressive behaviors and rumination among patient with GAD. Journal of Anxiety Science. 2012;14(6):13-73.
17. Alen D. Depression of mothers of deaf children. Journal of Children Psychology. 2013;2(4):33-76.
18. Ghobary Bonab B, Haddadi Kuhsar AA, Rashidi A, Javadi S. Relationship among image of God and attachment to God with mental health in parents of exceptional children. Journal of Exceptional Child. 2012;12(3):5-14 [Persian].
19. Delavar A. Educational and Psychology Research. Tehran: Virayesh; 2018 [Persian].
20. Jenaabadi H, Sabegi F. Relationship between attachment to God and meaningful life parents of mentally retarded children in Zahedan city. Toloo-e-Behdasht. 2014;13(2):99-112 [Persian].
21. Singh Y, Bhargaga M. Manual for emotional maturity scale. Agra: National Psychological Corporation; 1990.
22. Sharifi A, Mehrabizade Honarmand M, Rahimi M, Beshlideh K, Amini Z. The role of emotional maturity, ego-resiliency and spiritual intelligence in prediction of adjustment to college with control of cognitive flexibility on boy students. Positive Psychology Research. 2018;4(3):1-12 [Persian].
23. Sadati A, Zahmatkesh Z, Khojaseh SH. The effectiveness of cognitive-behavioral strategies training on increasing emotional maturity and happiness. Educational Research. 2013;8(33):1-12 [Persian].
24. Basharpoor S. Psychometric properties of the Persian version of the self-compassion scale in university students. Journal of Research in Psychological Health. 2014;7(2):66-75 [Persian].XML   English Abstract   Printدوره 21، شماره 2 - ( تابستان 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها