:: دوره 21، شماره 2 - ( تابستان 1398 ) ::
جلد 21 شماره 2 صفحات 126-134 برگشت به فهرست نسخه ها
تاثیر استنشاق عصاره زنجبیل بر تهوع، اق زدن و استفراغ بعد از عمل کله‫ سیستکتومی لاپاراسکوپیک: یک مطالعه کارآزمایی بالینی
زهره خداویسی ، سید رضا برزو ، یونس محمدی ، عظیم عزیزی
گروه داخلی- جراحی، دانشکده پرستاری ملایر، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
چکیده:   (1158 مشاهده)
زمینه و هدف: تهوع، استفراغ و اق زدن از عوارض شایع بعد از اعمال جراحی هستند. با وجود درمان­ های دارویی هنوز بیماران از این عوارض رنج می­برند. استفاده از روش های غیردارویی می­ تواند این عوارض را کاهش دهد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر استنشاق عصاره زنجبیل بر تهوع، استفراغ و اق زدن بعد از کله سیستکتومی لاپاراسکوپیک انجام شد.
روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی با مشارکت 70 بیمار تحت کله­ سیستکتومی لاپاراسکوپیک در بیمارستان بعثت همدان انجام شد. افراد حائز شرایط با استفاده از روش تصادفی ساده به دو گروه 35 نفری عصاره زنجبیل و پلاسبو تخصیص یافتند. در گروه زنجبیل 6 قطره عصاره زنجبیل و یک سی­سی آب مقطر روی یک گاز 2×2 ریخته و داخل کیسه زیپ دار قرار ­گرفت و از بیماران خواسته ­شد در هر دقیقه 3 بار، به مدت 20 دقیقه ماده را استنشاق نمایند. در گروه پلاسبو به جای زنجبیل از سرم نرمال سالین استفاده شد. شدت تهوع بیماران هر دو گروه قبل از مداخله، 30 دقیقه و یک ساعت بعد از مداخله با مقیاس بصری (VAS) تعیین و مقایسه شد. تعداد دفعات اق زدن و استفراغ بر اساس تعداد موارد بروز در 4 ساعت اول بعد از مداخله ارزیابی گردید. داده ها با استفاده از آزمون های تی مستقل و آنالیز واریانس با دادههای تکراری تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: دو گروه از نظر متغیرهای مداخله ­گر همسان بودند (0/05>p). نتایج بیانگر کاهش معنی دار شدت تهوع (0/003=p)، تعداد دفعات اق زدن (0/036=p) و استفراغ (0/007=p) در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل بود.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه، استنشاق عصاره زنجبیل می تواند به منظور کاهش شدت تهوع و تعداد دفعات اقزدن و استفراغ بعد از عمل کله سیستکتومی لاپاراسکوپیک مورد استفاده قرار گیرد.
واژه‌های کلیدی: آروماتراپی، زنجبیل، تهوع، استفراغ، کله سیستکتومی لاپاراسکوپیک
متن کامل [PDF 117 kb]   (319 دریافت)    
نوع مطالعه: کارآزمایی بالینی تصادفی |
دریافت: 1398/2/15 | پذیرش: 1398/3/13 | انتشار: 1398/3/31
فهرست منابع
1. Brunicardi F, Andersen D, Billiar T, Dunn D, Hunter J, Matthews J, et al. Schwartz's principles of surgery, 10e: McGraw-hill; 2014.
2. Kasper DL, Fauci AS, Fauci A. Harrison's infectious diseases: Mcgraw-Hill medical New York; 2013.
3. Poggio JL, Rowland CM, Gores GJ, Nagorney DM, Donohue JH. A comparison of laparoscopic and open cholecystectomy in patients with compensated cirrhosis and symptomatic gallstone disease. Surgery. 2000;127(4):405-11. [DOI:10.1067/msy.2000.104114] [PMID]
4. Miller RD, Eriksson LI, Fleisher LA, Wiener-Kronish JP, Cohen NH, Young WL. Miller's Anesthesia E-Book: Elsevier Health Sciences; 2014.
5. Lee YR, Shin HS. Effectiveness of ginger essential oil on postoperative nausea and vomiting in abdominal surgery patients. The Journal of Alternative and Complementary Medicine. 2017;23(3):196-200. [DOI:10.1089/acm.2015.0328] [PMID]
6. Kucharczyk J, Stewart DJ, Miller AD. Nausea and Vomiting: CRC Press; 2017.
7. Montazeri AS, Hamidzadeh A, Raei M, Mohammadiun M, Montazeri AS, Mirshahi R, et al. Evaluation of oral ginger efficacy against postoperative nausea and vomiting: a randomized, double-blinded clinical trial. Iranian Red Crescent Medical Journal. 2013;15(12). [Persian]. [DOI:10.5812/ircmj.12268]
8. Kelly B. A Comparison of Ondansetron and Dolasetron in the Prevention and Treatment of Postoperative Nausea and Vomiting in Outpatient Anesthesia: Central Connecticut State University; 2003.
9. Lua PL, Salihah N, Mazlan N. Effects of inhaled ginger aromatherapy on chemotherapy-induced nausea and vomiting and health-related quality of life in women with breast cancer. Complement Ther Med. 2015;23(3):396-404. [DOI:10.1016/j.ctim.2015.03.009] [PMID]
10. Ozgoli G, Goli M, Simbar M. Effects of ginger capsules on pregnancy, nausea, and vomiting. J Altern Complement Med. 2009;15(3):243-6. [DOI:10.1089/acm.2008.0406] [PMID]
11. Adib-Hajbaghery M, Hosseini FS. Investigating the effects of inhaling ginger essence on post-nephrectomy nausea and vomiting. Complement Ther Med. 2015;23(6):827-31. [Persian]. [DOI:10.1016/j.ctim.2015.10.002] [PMID]
12. Cohen PA, Ernst E. Safety of herbal supplements: a guide for cardiologists. Cardiovasc Ther. 2010;28(4):246-53. [Persian]. [DOI:10.1111/j.1755-5922.2010.00193.x] [PMID]
13. Saberi F, Sadat Z, Abedzadeh-Kalahroudi M, Taebi M. Acupressure and ginger to relieve nausea and vomiting in pregnancy: a randomized study. Iran Red Crescent Med J. 2013;15(9):854-61. [Persian]. [DOI:10.5812/ircmj.12984]
14. Saberi F, Sadat Z, Abedzadeh-Kalahroudi M, Taebi M. Effect of ginger on relieving nausea and vomiting in pregnancy: a randomized, placebo-controlled trial. Nurs Midwifery Stud. 2014;3(1):e11841. [Persian]. [DOI:10.17795/nmsjournal11841]
15. Thomson M, Corbin R, Leung L. Effects of ginger for nausea and vomiting in early pregnancy: a meta-analysis. The Journal of the American Board of Family Medicine. 2014;27(1):115-22. [DOI:10.3122/jabfm.2014.01.130167] [PMID]
16. Tiran D. Ginger to reduce nausea and vomiting during pregnancy: evidence of effectiveness is not the same as proof of safety. Complement Ther Clin Pract. 2012;18(1):22-5. [DOI:10.1016/j.ctcp.2011.08.007] [PMID]
17. Zeraati H, Shahinfar J, Imani Hesari S, Masrorniya M, Nasimi F. The Effect of Ginger Extract on the Incidence and Severity of Nausea and Vomiting After Cesarean Section Under Spinal Anesthesia. Anesth Pain Med. 2016;6(5):e38943. [Persian]. [DOI:10.5812/aapm.38943] [PMID] [PMCID]
18. Lindblad AJ, Koppula S. Ginger for nausea and vomiting of pregnancy. Can Fam Physician. 2016;62(2):145.
19. Zick SM, Ruffin MT, Lee J, Normolle DP, Siden R, Alrawi S, et al. Phase II trial of encapsulated ginger as a treatment for chemotherapy-induced nausea and vomiting. Support Care Cancer. 2009;17(5):563-72. [DOI:10.1007/s00520-008-0528-8] [PMID] [PMCID]
20. Bryer E. A literature review of the effectiveness of ginger in alleviating mild-to-moderate nausea and vomiting of pregnancy. J Midwifery Womens Health. 2005;50(1):e1-3. [DOI:10.1016/j.jmwh.2004.08.023] [PMID]
21. Lua PL, Salihah N, Mazlan N. Effects of inhaled ginger aromatherapy on chemotherapy-induced nausea and vomiting and health-related quality of life in women with breast cancer. Complement Ther Med. 2015;23(3):396-404. [DOI:10.1016/j.ctim.2015.03.009] [PMID]
22. Bossi P, Cortinovis D, Cossu Rocca M, Roila F, Seminara P, Fabi A, et al. Searching for Evidence to Support the Use of Ginger in the Prevention of Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting. J Altern Complement Med. 2016;22(6):486-8. [DOI:10.1089/acm.2015.0315] [PMID] [PMCID]
23. Pongrojpaw D, Somprasit C, Chanthasenanont A. A randomized comparison of ginger and dimenhydrinate in the treatment of nausea and vomiting in pregnancy. Journal-Medical Association of Thailand. 2007;90(9):1703.
24. Hosseini FS, Adib-Hajbaghery M. Ginger Essence Effect on Nausea and Vomiting After Open and Laparoscopic Nephrectomies. Nurs Midwifery Stud. 2015;4(2):e28625. [Persian]. [DOI:10.17795/nmsjournal28625] [PMID] [PMCID]
25. Bameshki A, Namaiee MH, Jangjoo A, Dadgarmoghaddam M, Ghalibaf MHE, Ghorbanzadeh A, et al. Effect of oral ginger on prevention of nausea and vomiting after laparoscopic cholecystectomy: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial. Electron Physician. 2018;10(2):6354-62. [Persian]. [DOI:10.19082/6354] [PMID] [PMCID]
26. Eberhart LH, Mayer R, Betz O, Tsolakidis S, Hilpert W, Morin AM, et al. Ginger does not prevent postoperative nausea and vomiting after laparoscopic surgery. Anesth Analg. 2003;96(4):995-8. [Persian]. [DOI:10.1213/01.ANE.0000055818.64084.41] [PMID]
27. Marx W, Kiss N, Isenring L. Is ginger beneficial for nausea and vomiting? An update of the literature. Current opinion in supportive and palliative care. 2015;9(2):189-95. [DOI:10.1097/SPC.0000000000000135] [PMID]
28. Ozgoli G, Goli M, Simbar M. Effects of ginger capsules on pregnancy, nausea, and vomiting. The Journal of Alternative and Complementary Medicine. 2009;15(3):243-6. [DOI:10.1089/acm.2008.0406] [PMID]
29. Seidi J, Ebnerasooli S, Shahsawari S, Nzarian S. The Influence of Oral Ginger before Operation on Nausea and Vomiting after Cataract Surgery under General Anesthesia: A double-blind placebo-controlled randomized clinical trial. Electronic physician. 2017;9(1):3508. [Persian]. [DOI:10.19082/3508] [PMID] [PMCID]
30. Chaiyakunapruk N, Kitikannakorn N, Nathisuwan S, Leeprakobboon K, Leelasettagool C. The efficacy of ginger for the prevention of postoperative nausea and vomiting: a meta-analysis. Am J Obstet Gynecol. 2006;194(1):95-9. [DOI:10.1016/j.ajog.2005.06.046] [PMID]
31. Soltani E, Jangjoo A, Afzal Aghaei M, Dalili A. Effects of preoperative administration of ginger (Zingiber officinale Roscoe) on postoperative nausea and vomiting after laparoscopic cholecystectomy. J Tradit Complement Med. 2018;8(3):387-90. [Persian]. [DOI:10.1016/j.jtcme.2017.06.008] [PMID] [PMCID]
32. Olapour A, Behaeen K, Akhondzadeh R, Soltani F, al Sadat Razavi F, Bekhradi R. The effect of inhalation of aromatherapy blend containing lavender essential oil on cesarean postoperative pain. Anesthesiology and pain medicine. 2013;3(1):203. [DOI:10.5812/aapm.9570] [PMID] [PMCID]
33. Collins JJ, Maura EB, Dunkel IJ, Lapin J, Nadel T, Thaler HT, et al. The Measurement of Symptoms in Children with Cancer. J Pain Symptom Manage. 2000;19(5):363-75. [DOI:10.1016/S0885-3924(00)00127-5]
34. - Rhodes VA, McDaniel RW. Nausea, vomiting, and retching: Complex problems in palliative care. CA Cancer J Clin J Pain. 2001;51:232-48. [DOI:10.3322/canjclin.51.4.232]
35. Hunt R, Dienemann J, Norton HJ, Hartley W, Hudgens A, Stern T, et al. Aromatherapy as treatment for postoperative nausea: a randomized trial. Anesth Analg. 2013;117(3):597-604. [DOI:10.1213/ANE.0b013e31824a0b1c] [PMID]
36. Bameshki A, Namaiee MH, Jangjoo A, Dadgarmoghaddam M, Ghalibaf MHE, Ghorbanzadeh A, et al. Effect of oral ginger on prevention of nausea and vomiting after laparoscopic cholecystectomy: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial. Electronic physician. 2018;10(2):6354. [Persian]. [DOI:10.19082/6354] [PMID] [PMCID]
37. Sanaati F, Najafi S, Kashaninia Z, Sadeghi M. Effect of ginger and chamomile on nausea and vomiting caused by chemotherapy in iranian women with breast cancer. Asian Pac J Cancer Prev. 2016;17(8):4125-9. [Persian].
38. Zick SM, Ruffin MT, Lee J, Normolle DP, Siden R, Alrawi S, et al. Phase II trial of encapsulated ginger as a treatment for chemotherapy-induced nausea and vomiting. Support Care Cancer. 2009;17(5):563-72. [DOI:10.1007/s00520-008-0528-8] [PMID] [PMCID]XML   English Abstract   Printدوره 21، شماره 2 - ( تابستان 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها