:: دوره 18، شماره 2 - ( تابستان 1395 ) ::
جلد 18 شماره 2 صفحات 131-138 برگشت به فهرست نسخه ها
آگاهی، نگرش و عملکرد مادران در خصوص تغذیه سالم کودکان پایه پنجم و ششم دبستانی
اعظم فتحی، سیامک محبی، غلامرضا شریفی راد
دکتری تخصصی گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران
چکیده:   (1991 مشاهده)

زمینه و هدف: وجود اختلال و کمبود تغذیه‌ای در کودکان منجر به کاهش رشد ذهنی و جسمی می‌شود و تغذیه سالم در یادگیری آنها مؤثر می‌باشد و با توجه به آمار برآورد شده از مطالعات انجام شده در این خصوص که دلیل بر تغذیه نامناسب کودکان و همچنین آگاهی ناکافی مادران در این زمینه می‌باشد، این مطالعه با هدف بررسی میزان آگاهی و نگرش و عملکرد مادران در رابطه با تغذیه کودکان انجام شد.

روش کار: این تحقیق یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفی- تحلیلی  است که در آن تعداد 243 نمونه به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای دو مرحله‌ای  جهت بررسی انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه‌ای محقق ساخته بود. داده‌ها در SPSS با استفاده ازآزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون و آنالیز واریانس یک طرفه و t مستقل در سطح معناداری 05/0 p<مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها: در این مطالعه 1/90 درصد (228 نفر) از مادران خانه‌دار و 9/9 درصد (24 نفر) آنها شاغل بودند. یافته‌ها اختلاف معنی‌داری را در میانگین نمره نگرش بر حسب میزان تحصیلات نشان داد (005/0=p). بین آگاهی با نگرش  و نیز آگاهی با عملکرد همبستگی معنی داری وجود نداشت. اما این آزمون حاکی از آن بود که بین نگرش و عملکرد همبستگی مستقیم معنیداری وجود داشت (259/0=r و 001/0>p).

نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های پژوهش میزان آگاهی و نگرش مادران در خصوص تغذیه سالم کودکان در سطح متوسط و مطلوبی بود ولی با توجه به نقش تعیین‌کننده مادران در سلامت کودکان و از آنجا که عدم آگاهی ایشان منجر به بروز اختلالات گوناگون در کودکان می‌شود، آموزش صحیح مادران‌ در این مورد حائز اهمیت است.

واژه‌های کلیدی: آگاهی، نگرش، مادر، تغذیه کودک
متن کامل [PDF 455 kb]   (776 دریافت)    
نوع مطالعه: مقطعي و توصيفي- تحليلي |
دریافت: ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ | پذیرش: ۱۳۹۵/۷/۱۰ | انتشار: ۱۳۹۵/۷/۱۵


XML   English Abstract   Printدوره 18، شماره 2 - ( تابستان 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها