[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 20، شماره 3 - ( پائیز 1397 ) ::
جلد 20 شماره 3 صفحات 186-195 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی عملکرد پرستاران بخش‫های مراقبت ویژه بیمارستان‫های شهر اردبیل در مورد تغذیه لوله‫ ای
نسرین مهرنوش ، هاجر علیپور ، منصوره کریم اللهی
گروه پرستاری مراقبت ویژه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران
چکیده:   (1861 مشاهده)
زمینه و هدف: تغذیه لوله ای، روشی مناسب برای تغذیه بیماران بستری در بخشهای ویژه است که اجرای آن بر عهده پرستاران میباشد. بهبود عملکرد پرستاران در تغذیه لوله ای ضمن کاهش هزینههای بیمارستانی، نتایج بالینی بهتری نصیب بیماران مینماید. هدف از این مطالعه، تعیین عملکرد پرستاران بخشهای ویژه بیمارستانهای شهر اردبیل در تغذیه لولهای بود.
روش کار: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، با پرسشنامه جمعیت شناختی و چک لیست استاندارد تغذیه لوله ای، عملکرد 66 پرستار بخشهای ویژه بیمارستانهای شهر اردبیل در 3 شیفت صبح، عصر و شب مشاهده شد و در مجموع 198 مشاهده انجام گرفت. دادهها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-24، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای یافتن تاثیر عوامل جمعیت شناختی بر عملکرد پرستاران از آزمون تی و تحلیل واریانس آنووای یکطرفه استفاده شد.
یافتهها: میانگین و انحراف معیار نمره کلی عملکرد پرستاران بخشهای ویژه بیمارستانهای شهر اردبیل در ارتباط با تغذیه لوله ای 6/9± 68/8 بود که نشان دهنده سطح عملکردی متوسط میباشد. طبق نتایج، عملکرد پرستاران در سه مرحله قبل، حین و بعد از تغذیه لوله ای اختلاف آماری معنی داری داشت (0/001p) به طوری که عملکرد پرستاران در مرحله قبل از تغذیه لوله ای، بهتر از مراحل دیگر بود. ارتباط آماری معنی داری بین متغیرهای فردی اجتماعی و عملکرد پرستاران در تغذیه لوله ای وجود نداشت.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که میانگین نمره عملکرد پرستاران در سطح متوسط بود. لذا اقدامات آموزشی در زمینه ارائه استانداردهای عملی و پیروی از پروتکلهای تغذیه لوله ای، ضروری به نظر میرسد
واژه‌های کلیدی: بخش مراقبت ویژه، تغذیه لوله ای، عملکرد پرستاران
متن کامل [PDF 149 kb]   (738 دریافت)    
نوع مطالعه: توصيفي- تحليلي |
دریافت: 1396/10/9 | پذیرش: 1397/2/10 | انتشار: 1397/6/31
فهرست منابع
1. Das S, Patra D, Pradhan P. Critical care nurses' knowledge and skill regarding enteral nutrition in critically ill patients at a glance. Journal of Nursing Science & Practice. 2015;4(3):35-42.
2. Daneshzad E. Nutritional evaluation of patients admitted to intensive care unit. Health System Research. 2011;10(4):655-68.
3. EbrahimiFakhar H, Salemi Z. Malnutrition of patients in intensive care units of Arak hospitals. Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty. 2012;10(4):475-84.
4. Hosseainrezaei H, Sabzavare S, Rodee O, Varaste S. Survey of perceptions about enteral feeding in personnel of intensive care units of city of Kerman. Iranian Journal of Anaesthesiology and Critical Care. 2013;86(2):8-10.
5. McClave SA, Taylor BE, Martindale RG, Warren MM, Johnson DR, Braunschweig C, et al. Guidelines for the provision and assessment of nutrition support therapy in the adult critically ill patient. Journal of Parenteral and Enteral Nutrition. 2016;40(2):159-211. [DOI:10.1177/0148607115621863] [PMID]
6. Mahan LK and Raymond JC. Krause's Food & the Nutritional Care Process. 14th ed. Elsevier Health Sciences, 2016.
7. Bayat ZS, Ahmadli R, Maleki M, Jambarsang S, Dabirian A. Knowledge assessment and comparing the performance of intensive care unit nurses in regard to tube feeding with existing standards in educational and treatment centers of Qom University of Medical Sciences, Iran. Qom University of Medical Sciences Journal. 2016;10(3):45-54.
8. Blumenstein I, Shastri YM, Stein J. Gastroenteric tube feeding: techniques, problems and solutions. World Journal of Gastroenterology. 2014;20(26):8505. [DOI:10.3748/wjg.v20.i26.8505] [PMID] [PMCID]
9. Seres DS, Valcarcel M, Guillaume A. Advantages of enteral nutrition over parenteral nutrition. Therapeutic Advances in Gastroenterology. 2013;6(2):157-67. [DOI:10.1177/1756283X12467564] [PMID] [PMCID]
10. Colaço AD, do Nascimento ERP. Nursing intervention bundle for enteral nutrition in intensive care: a collective construction. Revista da Escola de Enfermagem da USP. 2014;48(5):844-50. [DOI:10.1590/S0080-6234201400005000010]
11. Wentzel Persenius M. Nutritional nursing care: nurses' interactions with the patient, the team and the organization. A Doctoral Thesis. Faculty of Social and Life Sciences, Department of Nursing, Karlstad University, 2008.
12. Stewart ML. Interruptions in enteral nutrition delivery in critically ill patients and recommendations for clinical practice. Critical Care Nurse. 2014;34(4):14-22. [DOI:10.4037/ccn2014243] [PMID]
13. Passier RH, Davies AR, Ridley E, McClure J, Murphy D, Scheinkestel CD. Periprocedural cessation of nutrition in the intensive care unit: opportunities for improvement. Intensive Care Medicine. 2013;39(7):1221-226. [DOI:10.1007/s00134-013-2934-8] [PMID]
14. Nematy M, Mohajeri SAR, Moghadam SA, Safarian M, Norouzy A, Parizadeh SMR, et al. Nutritional status in intensive care unit patients: a prospective clinical cohort pilot study. Mediterranean Journal of Nutrition and Metabolism. 2012;5(2):163-68. [DOI:10.1007/s12349-011-0071-x]
15. Chan E-Y, Ng IH-L, Tan SL-H, Jabin K, Lee L-N, Ang C-C. Nasogastric feeding practices: a survey using clinical scenarios. International Journal of Nursing Studies. 2012;49(3):310-19. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2011.09.014] [PMID]
16. Zhang Z, Li Q, Jiang L, Xie B, Ji X, Lu J, et al. Effectiveness of enteral feeding protocol on clinical outcomes in critically ill patients: a study protocol for before-and-after design. Annals of Translational Medicine. 2016;4(16):308. [DOI:10.21037/atm.2016.07.15] [PMID] [PMCID]
17. DiLibero J, Lavieri M, O'Donoghue S, DeSanto-Madeya S. Withholding or continuing enteral feedings during repositioning and the incidence of aspiration. American Journal of Critical Care. 2015;24(3):258-61. [DOI:10.4037/ajcc2015482] [PMID]
18. Williams TA, Leslie GD, Leen T, Mills L, Dobb GJ. Reducing interruptions to continuous enteral nutrition in the intensive care unit: a comparative study. Journal of Clinical Nursing. 2013;22(19-20):2838-848. [DOI:10.1111/jocn.12068] [PMID]
19. Racco M. An enteral nutrition protocol to improve efficiency in achieving nutritional goals. Critical Care Nurse. 2012;32(4):72-75. [DOI:10.4037/ccn2012625] [PMID]
20. Kizory AH. Effective system of employee performance evaluation: foundations, approaches and methods. PhD Dissertation. Shahid Beheshti University, 2013.
21. Yavari A. Ardehali H. Evaluation of standards in the intensive care unit of selected hospitals in Tehran. Scientific Journal of the Islamic Republic of Iran Medical Council. 2014;33(2):131-37.
22. Bourgault AM, Heath J, Hooper V, Sole ML, Waller JL, NeSmith EG. Factors influencing critical care nurses' adoption of the AACN practice alert on verification of feeding tube placement. American Journal of Critical Care. 2014;23(2):134-44. [DOI:10.4037/ajcc2014558] [PMID]
23. Ashouri E, Fatehi N. A comparison of performing tube feeding with the standard procedures at selected educational and treatment centers of Isfahan University of Medical Sciences, Iran. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research. 2012;17(2 Suppl1):S80. [PMID] [PMCID]
24. Brunner LS, Smeltzer SCC, Bare BG, Hinkle JL, Cheever KH. Brunner & Suddarth's textbook of medical-surgical nursing. Lippincott Williams & Wilkins, 2017.
25. Abdullah M, Mohammed W, Ismail M. Nurses' knowledge and practices about administration of medications via nasogastric tube among critically ill patients. Journal of Education and Practice. 2014:50(1):147-59.
26. Ismaili R. Babapour K, Esteki T, Naderiravesh N, Pourhoseingholi MA, Hosseini Marzangu M. Nurses' practice about performance of nasogastric tube feeding in intensive care unit. International Journal of Advanced Biotechnology and Research. 2016;7(5):1585-594.
27. Malhi H. Enteral tube feeding: using good practice to prevent infection. British Journal of Nursing. 2017;26(1):8-14. [DOI:10.12968/bjon.2017.26.1.8] [PMID]
28. McLaws ML, Farahangiz S, Palenik CJ, Askarian M. Iranian healthcare workers' perspective on hand hygiene: a qualitative study. Journal of Infection and Public Health. 2015;8:72-79. [DOI:10.1016/j.jiph.2014.05.004] [PMID]
29. Mehta Y, Gupta A, Todi S, Myatra S, Samaddar D, Patil V, et al. Guidelines for prevention of hospital acquired infections. Indian Journal of Critical Care Medicine. 2014;18(3):149. [DOI:10.4103/0972-5229.128705] [PMID] [PMCID]
30. Mula C, Ncama B, Maluwa A. Nurses' competency and challenges in enteral feeding in the Intensive Care Unit (ICU) and High Dependency Units (HDU) of a referral hospital, Malawi. Malawi Medical Journal. 2014;26(3):55-59. [PMID] [PMCID]
31. Boullata JI, Carrera AL, Harvey L, Escuro AA, Hudson L, Mays A, et al. ASPEN safe practices for enteral nutrition therapy. Journal of Parenteral and Enteral Nutrition. 2017;41(1):15-103. [DOI:10.1177/0148607116673053] [PMID]
32. Matysiak-Luśnia K, Łysenko L. Drug administration via enteral feeding tubes in intensive therapy–terra incognita? Anaesthesiology Intensive Therapy. 2014;46(4):307-11. [DOI:10.5603/AIT.2014.0050] [PMID]
33. Elke G, Felbinger TW, Heyland DK. Gastric residual volume in critically ill patients: a dead marker or still alive? Nutrition in Clinical Practice. 2015;30(1):59-71. [DOI:10.1177/0884533614562841] [PMID]
34. Anjela R. Gastric gavage practices of nurses in a local tertiary hospital. 6th World Nursing and Healthcare Conference. London, UK: August 15-17, 2016.
35. Emami S, Hamishehkar H, Mahmoodpoor A, Mashayekhi S, Asgharian P. Errors of oral medication administration in a patient with enteral feeding tube. Journal of Research in Pharmacy Practice. 2012;1(1):37. [DOI:10.4103/2279-042X.99677] [PMID] [PMCID]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mehrnoosh N, Alipour H, Karimollahi M. Performance of Critical Care Nurses in Nasogastric Tube Nutrition in Ardabil Hospitals. JHC. 2018; 20 (3) :186-195
URL: http://hcjournal.arums.ac.ir/article-1-861-fa.html

مهرنوش نسرین، علیپور هاجر، کریم اللهی منصوره. بررسی عملکرد پرستاران بخش‫های مراقبت ویژه بیمارستان‫های شهر اردبیل در مورد تغذیه لوله‫ ای. مجله سلامت و مراقبت. 1397; 20 (3) :186-195

URL: http://hcjournal.arums.ac.ir/article-1-861-fa.htmlدوره 20، شماره 3 - ( پائیز 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله سلامت و مراقبت Journal of Health and Care
Persian site map - English site map - Created in 0.11 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 4157