[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 20، شماره 1 - ( بهار 1397 ) ::
جلد 20 شماره 1 صفحات 7-17 برگشت به فهرست نسخه ها
نقش عدالت سازمانی در رضایت شغلی با توجه به میانجی گری فرسودگی شغلی پرستاران
میثم غلام پور ، هادی پورشافعی
گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
چکیده:   (2848 مشاهده)
چکیده
زمینه و هدف: ارتقاء رضایت شغلی، یکی از مهم­ترین اهدافی است که مدیران سازمان­ها در پی آن هستند چراکه زمینه ارتقاء بهره ­وری را فراهم می‌سازد. بنابراین هدف پژوهش حاضر تعیین نقش عدالت سازمانی بر رضایت شغلی با میانجی‌گری فرسودگی شغلی در بین پرستاران بود.
روش کار: روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود که روی 165 نفر از پرستاران بیمارستان ولی‌عصر بیرجند که در سال 1395 اشتغال به خدمت داشتند انجام گرفت. نمونه ها با روش نمونه­ گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه های رضایت شغلی مینوسوتا (1992)، عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (1993) و فرسودگی شغلی مسلاچ و جکسون (1993) استفاده شد. داده ­ها با استفاده از نرم افزار SPSS-18 و آزمون­ های آماری ضریب رگرسیون چندگانه و ضریب همبستگی پیرسون مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافته­ ها: نتایج نشان داد که فرسودگی شغلی، عدالت سازمانی و رضایت شغلی پرستاران به ترتیب با میانگین 0/41±2/34 ، 0/79±2/14 و 0/53±2/73 در سطوح پایین‌تر از متوسط قرار داشتند. عدالت سازمانی، 25 درصد از واریانس رضایت شغلی و 32 درصد از واریانس فرسودگی شغلی پرستاران را تبیین می­کرد. همچنین 27 درصد از تغییرات واریانس رضایت شغلی پرستاران مربوط به فرسودگی شغلی آنها بود.
نتیجه گیری: براساس نتایج، عدالت سازمانی سبب بهبود رضایت شغلی و نیز کاهش فرسودگی شغلی در پرستاران میشود. بنابراین با بهبود عدالت در سازمان های درمانی، می­توان سبب کاهش فرسودگی شغلی و افزایش کارایی در پرستاران شد.
واژه‌های کلیدی: پرستار، رضایت شغلی، عدالت سازمانی، فرسودگی شغلی
متن کامل [PDF 123 kb]   (2109 دریافت)    
نوع مطالعه: توصیفی- همبستگی |
دریافت: 1396/5/25 | پذیرش: 1396/9/12 | انتشار: 1397/2/18
فهرست منابع
1. Habib S, Shirazi MA. Job satisfaction and mental health in general hospital staff. Journal of Psychiatry and Clinical Psychology of Iran. 2003;8(4):64-73 [Persian].
2. Akman O, Ozturk C, Bektas M, Ayar D, Armstrong MA. Job satisfaction and burnout among paediatric nurses. Journal of Nursing Management. 2016;24(9):23–33. [DOI:10.1111/jonm.12399]
3. Ziapour A. Study of job satisfaction and its related factors among nurses working in hospitals in Kermanshah. Journal of Paramedical Sciences and Rehabilitation. 2014;2(2):27-34. [Persian].
4. Alexopoulos E. Self-reported Sources of Stress, Job Satisfaction and Quality of Care in Professional Hospital Nurses in West-Greece. Journal of Nursing and Health. 2013;1(1):1-9.
5. Moghimi M. Organization and management (management approaches). Tehran: Termeh. 2th edition, 2005 [Persian].
6. Esmaeili M, HusseinZadegan F, Jasemi M, Dabaghi Ghale A, Savari GH, Mahboby M R, et al. The relationship between job satisfaction and quality of life Shabestar pregnant hospitals in 2014. Journal of Nursing Education and Ethics. 2016;4(2):25-32 [Persian].
7. Mortazavi S, Kargozar N. Study of the relationship between organizational justice, job satisfaction, and affective commitment on customer oriented behavior of nurses of Imam Reza hospital, Mashhad, Iran. Journal of Zanjan University of Medical Sciences. 2012;20(80):84-97 [Persian].
8. Candela L, Bowles C. First job experiences of recent nursing graduates. Journal of Nursing Administration. 2005;35(3):7-13.
9. Lu H, While AE, Barriball KL. Job satisfaction among nurses: A literature review. International Journal of Nursing Studies. 2005;42(2):211-27. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2004.09.003] [PMID]
10. Clay-Warner J, Reynolds J, Roman P. Organizational justice and job satisfaction: A test of three competing models. Social Justice Research. 2005;18(4):391-409. [DOI:10.1007/s11211-005-8567-5]
11. Motahari M. Justice of God. Tehran: Sadra, 2012 [Persian].
12. Seyed Javadein R, Farahi MM, Taheri Attar Gh. The mediating role of trust and commitment in the relationship between organizational justice and organizational citizenship behaviors in hospitals. Business Management. 2008;1(1):55-70 [Persian].
13. Sudin S. Fairness of and satisfaction with performance appraisal process. Journal of Global Management. 2011;2(1):66-83.
14. Nadiri H, Tanova C. An investigation of the role of justice in turnover intentions, job satisfaction, and organizational citizenship behavior in hospitality industry. International Journal of Hospitality Management. 2010;29(1):33-41. [DOI:10.1016/j.ijhm.2009.05.001]
15. Zare Sh. Examine the relationship between organizational justice and organizational health and education staff burnout Zahedan. Thesis for MS degree. Faculty of Education and Psychology. University of Sistan and Baluchestan, 2012 [Persian]
16. Fischer, R. Rewarding Employee Loyalty: An organizational justice approach international. Journal of Organizational Behavior. 2006;8:486-503.
17. Fernandez C, Awmleh R. Impact of organizational justice in an expatriate work environment. Management Research News. 2006;29:701-12. [DOI:10.1108/01409170610716016]
18. BagherzadehRenani Z. The mediating role of organizational justice and organizational commitment in the relationship between the effort-reward imbalance burnout and job stress and general health of the relationship between perceived imbalances in Isfahan Municipality staff. Thesis for MS degree. Faculty of Education and Psychology. University of Esfahan, 2011 [Persian].
19. Chang H, Chi NW, Miao MC. Testing the relationship between three-component organizational occupational commitment and organizational occupational turnover intention using a non-recursive model. Journal of Vocational Behavior. 2007;70(2):352-68. [DOI:10.1016/j.jvb.2006.10.001]
20. Vosuqi Nayeri A, Rohallahi A, Mohammed Hussain H. The study of the effect of occupational stress on general health and occupational performance of flight attendants. Iranian Journal of Health Research. 2017;13(1):47-57 [Persian].
21. Boles JS, Dean DH, Ricks JM. The dimensionality of the Maslach burnout inventory across small business owners and educators. Journal of Vocation Behavior. 2000;56:12-34. [DOI:10.1006/jvbe.1999.1689]
22. Alavi S, Jnty- Fard F, Davoudi A. Review and compare mental health and burnout in staff and workers of Saipa. Engineering and Related Industries. 2009;6(1):21-25 [Persian].
23. Mohammadi SH. Burnout and psychological health of teachers. Iranian Journal of Psychology. 2006;9:15-23 [Persian].
24. Maslach C, Schaufeli WB, Leiter MP. Job burnout. Annual Review of Psychology. 2001;52: 397-422. [DOI:10.1146/annurev.psych.52.1.397] [PMID]
25. Maslach C & Jackson S. The maslach burnout inventory. CA: Consulting Psychologists, 1993.
26. Toubaei Sh, DaghighAfkar M, HaghShenas H. Relationship between burnout and mental health and personality traits of dentists of Shiraz University of Medical Sciences. Dental Research Journal. 2009;10(4):348-55 [Persian].
27. Bayrami M, Hashemi T, Ghahramanzadeh A, Alaie P. The relationship between mental health and emotional intelligence with job burnout in nurses of Tabriz state hospitals. Journal of Behavioral Sciences Research. 2011;9(2):141-47 [Persian].
28. Rafeie F, ShamsiKhani S, Zarei M R, Haqqani H R, ShamsiKhani S. Burnout and its Relationship with the Nurses' Characteristics. Iran Journal of Nursing. 2012;25(78):23-33 [Persian].
29. Shakerinia I. Physician-patient relationship and patient's satisfaction. Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine. 2009;2(3):9-16 [Persian].
30. Yellen E, Davis GC, Ricard R. The measurement of patient satisfaction. Journal of Nursing Care Quality. 2002;16(4):23-29. [DOI:10.1097/00001786-200207000-00005]
31. You LM, Aiken LH, Sloane DM, Liu K, He GP, Hu Y, et al. Hospital nursing, care quality, and patient satisfaction: cross-sectional surveys of nurses and patients in hospitals in China and Europe. International Journal Nursing Studies. 2013;50(2):154-61. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2012.05.003] [PMID]
32. Jafar Jalal E, Joolaee S, Hajibabaee F, Bahrani N. Evaluating the relationship between nurses' occupational satisfaction and patients' satisfaction with nursing service. Iranian Journal of Nursing Research. 2015;10(1):25-34 [Persian].
33. GhafuriVarnosfaderani MR, Golparvar M. Examine the relationship between organizational justice and organizational commitment in the municipality of Isfahan staff. Psychological Studies. 2009;5(4):139-48 [Persian].
34. Borhani F, IsmailiAbdar M, Razban F, RoshanZadeh M. Ethical distress in nurses and its relation to burnout. Journal of Medical Ethics. 2013;7(25):123-44 [Persian].
35. Poursoltanizarandi TF, Naderi M. The relationship between perceptions of organizational justice with job satisfaction and organizational commitment of personal in Islamic Republic of Iran. Physical Education organization. 2013;3(5):139-55 [Persian].
36. Siadat SA, Rahsar M, Zarezad L. A study of the relationship between organizational justice and identity among employees at University of Isfahan. Higher Education Letter. 2013;6(21):89-101 [Persian].
37. Mosavitabar S, Rahmani R, Siratinayyer M, Abbaszadeh Z. Influence factors in job satisfaction of nurses in the selected military and civil hospital in Tehran; 2013. Journal of Nurse and Physician within War. 2014;23-24(5):34-39 [Persian].
38. Laschinger K, Wong C, Regan S, Young-Ritchie C, Bushell P. Workplace incivility and new graduate nurses' mental health: the protective role of resiliency. Journal of Nursing Administration. 2013;43(7-8):415-21. [DOI:10.1097/NNA.0b013e31829d61c6] [PMID]
39. ShafiZadeh R, Mohammaddavoudi A, Kazemi S, Mohammdi Y. Impact of organizational justice and organizational citizenship behavior staff executive of South Khorasan province. Quarterly of Southern Khorasan Law Enforcement. 2013;2(3):9-20 [Persian].
40. Ghanbari S, Hajjari N. Relationship between perceived organizational justice whit job satisfaction and organizational commitment among public secondary school's teachers in Hamadan. Quarterly Journal of Career & Organizational Counseling. 2013;5(16):9-27 [Persian].
41. Aghajani MJ. The professional burnout of nurses in different wards. Journal of Research Development in Nursing and Midwifery. 2013:9(2):97-104 [Persian].
42. Jeffries PR. Simulation in nursing education: From conceptualization to evaluation: National League for Nursing, 2012.
43. Babazadeh T, Jamshidian A, Moradi M. An analysis of the relationship between organizational justice and job satisfaction among the staff of Isfahan's welfare organization. Journal of Applied Sociology. 2014;53(1):11-13 [Persian].
44. Thompson S. The Effects of perceived justice on satisfaction and behavior intentions: the case of computer purchase. Journal of Distribution Management. 2001;29(2):109-24. [DOI:10.1108/09590550110382039]
45. Greenberg J. Organizational justice: Yesterday, today, and tomorrow. Handbook of industrial and organizational psychology. Chicago: Rand McNally, 1987.
46. Porter LW, Steers RM, Mowday RT, Boulian PV. Organizational commitment, job satisfaction, and turnover among psychiatric technicians. Journal of Applied Psychology. 1974;59(5):603-609. [DOI:10.1037/h0037335]
47. Andkazkly M. Relationship between organizational justice with ambiguity and role conflict and job burnout in Ahvaz hospitals. Thesis for MA degree. Faculty of Education. Islamic Azad University of Marvdasht, 2011 [Persian].
48. Zamini S, HosseiniNasab SD, Zamini S, Zarei P. The relationship between organizational culture and job satisfaction and job burnout among the employees in Tabriz University. Iran Occupational Health. 2011;8(1):30-40 [Persian].
49. Hosseini H, Sharif-Zadeh Gh, Khazaei T. Occupational burnout in Birjand dentists. Journal of Dental Medicine- Tehran University of Medical Sciences. 2011;24(2):113-20 [Persian].
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Gholampour M, Pourshafei H. The Role of Organizational Justice in Job Satisfaction with Nursing Burnout Mediation. JHC. 2018; 20 (1) :7-17
URL: http://hcjournal.arums.ac.ir/article-1-936-fa.html

غلام پور میثم، پورشافعی هادی. نقش عدالت سازمانی در رضایت شغلی با توجه به میانجی گری فرسودگی شغلی پرستاران. مجله سلامت و مراقبت. 1397; 20 (1) :7-17

URL: http://hcjournal.arums.ac.ir/article-1-936-fa.htmlدوره 20، شماره 1 - ( بهار 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله سلامت و مراقبت Journal of Health and Care
Persian site map - English site map - Created in 0.11 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 4157