مجله سلامت و مراقبت- درباره نشریه
درباره مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 
مجله  سلامت و مراقبت مجله ای علمی و غیر انتفاعی است که به زبان فارسی  و انگلیسی هر سه ماه یکبار تازه ترین مطالب علمی، پژوهشی را از سال ۱۳۸۲ به صورت الکترونیکی در زمینه های زیر چاپ و منتشر می کند.
دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل به منظور افزایش آگاهی، دانش دست آوردهای علمی و پژوهشی به همکاران و علاقه‌مندان اقدام به انتشار مجله حاضر کرده است.
  تلاش برای ارتقاء سطح بهداشت جامعه ای که در آن زندگی می کنیم ایجاب می کند که پرستارها و ماماها با علم و تکنولوژی جهان امروز هم آهنگ و همگام شوند. انتشار مجلات علمی و تحقیقی که آخرین دستاوردهای دنیای پرستاری و مامایی را در اختیار آنان قرار می دهند خود، گامی در جهت رسیدن به این هدف عالی است. انتشار این مجله نیز قدمی کوچک برای بالا بردن سطح علمی همکاران ارجمند به خصوص پرستاران و ماماهای این استان می باشد، امید می رود از مساعدت و همکاری خود آنان نیز برخوردار گردد.
مجله هیچ هزینه ای را در قبال دریافت مقاله از نویسنده(گان) اخذ نمی کند.

شاپا: ۶۷۹۹-۲۲۲۸
شاپا الکترونیکی: ۳۳۹۱-۲۳۲۲
مدیر  مسئول:
محمدعلی محمدی، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران
 m.mohammadiarums.ac.ir
 سردبیر:
 دکتر معصومه‌ آقامحمدی، دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل،ایران
m.agamohammadiarums.ac.ir
کمک سردبیر
:
دکتر مهدی اجری، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل،ایران
m.ajriarums.ac.ir
مدیر اجرائی: 
 شیدا فتحی، کارشناس پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران

sh.fathiarums.ac.ir
کارشناس علمی:
هما علیزاده، مربی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
h.alizadehiauardabil.ac.ir
ویراستار انگلیسی:
   خانم زهرا پیردل، کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل،ایران
   Z.pirdel
arums.ac.ir



 
               طراحی و صفحه آرایی
               پری باقری اردبیلیان، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران  
paribagherigmail.com
               صاحب امتیاز و ناشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل
                ایمیل:    hc.journalarums.ac.ir  
                           ard.hc.journalgmail.com
                مجله سلامت و مراقبت دارای مجوزی های ذیل می باشد:
  • مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کمیسیون نشریات علوم پزشکی به شماره ۸۶۸/د/۷۰۰ مورخه ۱۳۹۵/۰۳/۱۰
                 • دارای موافقت اصولی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور به شماره:۹۸۷/د/۷۰۰ مورخه ۱۳۹۲/۰۳/۲۹
                •  مجوز فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره ۹۱/۲۰۳۸۳
مقالات این مجله در پایگاه های ذیل نمایه می شود:
Magiran,Google Scholar, Iran Medex,ISC
 
نشانی مطلب در وبگاه مجله سلامت و مراقبت:
http://hcjournal.arums.ac.ir/find.php?item=1.40.16.fa
برگشت به اصل مطلب