مجله سلامت و مراقبت- برای داوران
تمایل به همکاری داوران

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/2/4 | 

در صورتیکه مایل به همکاری با این مجله به عنوان داور میباشید، فایل cv و مشخصات فردی خود را به آدرس ایمیل

hc.journal@arums.ac.ir  

ard.hc.journal@gmail.com

ارسال نمایید تا مورد بررسی قرار گیرد.

نشانی مطلب در وبگاه مجله سلامت و مراقبت:
http://hcjournal.arums.ac.ir/find.php?item=1.51.33.fa
برگشت به اصل مطلب