مجله سلامت و مراقبت- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

نشانی دفتر مجله: اردبیل، بزرگراه شهدا، مابین چهارراه حافظ و پل سعدی، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل،  کد پستی/ 51147-56157

دورنگار: 33728004-045 ، تلفن: 33717137-045

Home Page: http://journals.arums.ac.ir/index.php/nursing

Email: hc.journal@arums.ac.ir

ard.hc.journal@gmail.com                                                                                 

نشانی مطلب در وبگاه مجله سلامت و مراقبت:
http://hcjournal.arums.ac.ir/find.php?item=1.57.15.fa
برگشت به اصل مطلب