دوره 24، شماره 4 - ( زمستان 1401 )                   جلد 24 شماره 4 صفحات 379-368 | برگشت به فهرست نسخه ها

Ethics code: IR.IAU.TABRIZ.REC.1400.202


XML English Abstract Print


دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز- ایران
چکیده:   (911 مشاهده)
زمینه و هدف: پرستاری شغلی پر از استرس شناخته شده و فشار روانی ناشی از عوامل تنش زای موجود، هم به فرد و هم بر سازمان اثر نامطلوبی دارد. هدف از این تحقیق، تعیین اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر خستگی روانی، استرس ادراک ‌شده و تنظیم هیجان پرستاران بیمارستان شفای شهر ارومیه بود.
روش کار: روش تحقیق حاضر نیمه تجربی، با طرح پیش آزمون- پس آزمون و با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه پرستاران بیمارستان شفای شهر ارومیه (200 نفر) بود که از بین آن‌ها 30 نفر به روش هدفمند انتخاب و با روش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابزارهای جمع آوری داده ها شامل مقیاس خستگی روانی، پرسشنامه هیجانات و مقیاس استرس ادراک‌شده بود. روش اجرا به این ترتیب بود که قبل از اجرای مداخله در هر گروه، سه پرسشنامه به عنوان پیش آزمون اجرا شد. پس از آن مداخلات روی گروه آزمایش انجام و در نهایت مجدداً همین پرسشنامه ها به عنوان پس آزمون توسط شرکت کنندگان هر دو گروه تکمیل گردید. تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از آزمون کوواریانس چندمتغیره در نرم افزار SPSS-22 انجام شد.
یافته‌ها: میانگین نمرات خستگی روانی پرستاران در مراحل قبل و بعد از مداخله در گروه آزمایش بـه ترتیـب1/68±7/13 و 1/68±10/6 و در گروه کنترل به ترتیب 3/61±10/8 و 2/99±11/27 بود. میانگین نمرات استرس ادراک شده در مراحل قبل و بعد از مداخله در گروه آزمایش بـه ترتیـب 6/42±35/6 و 3/99±29/73 و در گروه کنترل به ترتیب 5/82±37/8 و6/97±36/6 و میانگین نمرات تنظیم هیجان در مراحل قبل و بعد از مداخله در گروه آزمایش بـه ترتیـب 4/36±60/53 و 7/49±65/6و در گروه کنترل به ترتیب 5/54±61/33 و 5/53±60/87 بود. نتایج نشان داد میانگین نمرات خستگی روانی، استرس ادراک شده و ذهن آگاهی گروه آزمایش پس از مداخله در مقایسه با گروه کنترل به طور معناداری کاهش پیدا کرده است (0/01>p).
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی منجر به بهبود سطح استرس ادراک‌شده و بهبود خستگی روانی و سطح تنظیم هیجان در گروه پرستاران میشود. بنابراین استفاده از این مداخله برای توانمندسازی روانشناختی و تنظیم هیجان پرستاران پیشنهاد میشود. 
متن کامل [PDF 233 kb]   (390 دریافت)    
نوع مطالعه: نیمه تجربی | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1401/8/3 | پذیرش: 1401/12/10 | انتشار: 1401/12/10

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.