مجله سلامت و مراقبت- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
مدیر مسئول : دکتر محمدعلی محمدی، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران m.mohammadiarums.ac.ir
سردبیر: دکتر معصومه‌ آقامحمدی، دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل،ایران m.agamohammadiarums.ac.ir
کمک سردبیر: دکتر مهدی اجری، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل،ایران m.ajriarums.ac.ir
مدیر اجرائی:  شیدا فتحی، کارشناس پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران sh.fathiarums.ac.ir
دبیر علمی: ایراندخت اللهیاری، مربی و دانشجوی دکترای پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران i.allahyariiauardabil.ac.ir
ویراستار انگلیسی: خانم زهرا پیردل، کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل،ایران Z.pirdelarums.ac.ir

اعضای هیات تحریریه:
معصومه آقامحمدی: 
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی - دانشگاه علوم پزشکی اردبیل m.agamohammadiarums.ac.ir
فیروز امانی: دانشیار دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی اردبیل firouz.amaniarums.ac.ir
فیروزه اسدزاده منیر: استادیار دانشکده پرستاری و مامایی - دانشگاه علوم پزشکی اردبیل f.asadzadeharums.ac.ir
اعظم بحیرائی: دانشیار  دانشکده پرستاری و مامایی - دانشگاه علوم پزشکی تهران
زهرا بهبودی مقدم: استاد دانشکده پرستاری و مامایی - دانشگاه  علوم پزشکی تهران
فرهاد پور فرضی: استاد دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی اردبیلf.pourfarziarums.ac.ir
مهدی حیدرزاده:دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل،ایران M.Heidarzadeharums.ac.ir
حمید پیروی:  استاد دانشکده پرستاری و مامایی - دانشگاه علوم پزشکی تهران
هادی حسن خانی: استاد دانشکده پرستاری و مامایی - دانشگاه علوم پزشکی تبریز
عباس حیدری:  استاد دانشکده پرستاری و مامایی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد
بهروز دادخواه: دانشیار  دانشکده پرستاری و مامایی - دانشگاه علوم پزشکی اردبیل b.dadkhaharums.ac.ir
سمیرا شهباززادگان: استادیار دانشکده پرستاری و مامایی - دانشگاه علوم پزشکی اردبیل s.shahbazzadeganarums.ac.ir
وحید زمانزاده: استاد پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی - دانشگاه علوم پزشکی تبریز
افشان شرقی: دانشیار دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی اردبیل a.sharghiarums.ac.ir
سعید صادقیه اهری: استاد دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی اردبیل s.sadeghiyeharums.ac.ir‌
مرجانه فولادی: استاد -  دانشگاه تگزاس آمریکا
آرام فیضی: دانشیار  دانشکده پرستاری و مامایی - دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
محمد علی محمدی: استادیار  دانشکده پرستاری و مامایی - دانشگاه علوم پزشکی اردبیل m.mohammadiarums.ac.ir
ناصر مظفری: استادیار  دانشکده پرستاری و مامایی - دانشگاه علوم پزشکی اردبیل n.mozaffariarums.ac.ir
لیلا ولی‌زاده: استاد دانشکده پرستاری و مامایی - دانشگاه علوم پزشکی تبریز
مهدی اجری: استادیار دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل m.ajriarums.ac.ir

 
نشانی مطلب در وبگاه مجله سلامت و مراقبت:
http://hcjournal.arums.ac.ir/find.php?item=1.41.12.fa
برگشت به اصل مطلب