[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 23، شماره 4 - ( زمستان 1400 ) ::
جلد 23 شماره 4 صفحات 321-313 برگشت به فهرست نسخه ها
ارتباط افسردگی با کفایت دیالیز و مشخصات دموگرافیک بیماران تحت همودیالیز
سعیده الماسی ، هیوا محمدی ، سلام وطن دوست
گروه پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران
چکیده:   (751 مشاهده)
زمینه و هدف: افسردگی شایع ترین عارضه روان شناختی در بیماران تحت دیالیز است که می تواند باعث کاهش کیفیت زندگی بیماران شود. کفایت دیالیز و شاخص های دموگرافیک می توانند از عوامل موثر بر شیوع این اختلال باشند. بنابراین هدف این مطالعه، تعیین ارتباط افسردگی با کفایت دیالیز و شاخص‫ های دموگرافیک در بیماران تحت همودیالیز بود.
روش کار: این مطالعه از نوع توصیفی همبستگی بود که روی 102 نفر از بیماران تحت همودیالیز مراجعه کننده به مرکز آموزشی- درمانی توحید سنندج انجام شد. نمونه ها به روش سرشماری، وارد مطالعه شدند. برای جمـع آوری داده ها از فرم مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه افسردگی بک استفاده گردید. کفایت دیالیز هم با معیار استاندارد KT/V محاسبه شد. نتایج حاصل از پژوهش با استفاده از نرم افزارSPSS-21  در دو سطح توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (آزمون‏ رگرسیون چند متغیره) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: براساس نتایج مطالعه، 76 درصد از بیماران مورد مطالعه از اختلال افسردگی رنج می‫ بردند. ارتباط معناداری بین افسردگی با کفایت همودیالیز و مشخصات دموگرافیک مشاهده نشد.
نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بین افسردگی و کفایت دیالیز، ارتباط معناداری وجود ندارد. لذا با توجه به شیوع بالای افسرگی در این بیماران لازم است این مشکل مورد توجه بیشتر قرار گیرد. همچنین به منظور روشن ترشدن قضیه نیاز به مطالعات بیشتر میباشد.
واژه‌های کلیدی: افسردگی، کفایت دیالیز، همودیالیز
متن کامل [PDF 204 kb]   (267 دریافت)    
نوع مطالعه: توصیفی- همبستگی | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1400/7/15 | پذیرش: 1400/11/30 | انتشار: 1400/12/29
فهرست منابع
1. Khan A, Khan AH, Adnan AS, Sulaiman SA, Mushtaq S. Prevalence and predictors of depression among hemodialysis patients: a prospective follow-up study. BMC Public Health. 2019;19(1):1-3. [DOI:10.1186/s12889-019-6796-z] [PMID] [PMCID]
2. Zahedian F, Rahimi P, Sarichloo ME, Ghafeleh Bashi SH. Depression, anxiety, and suicidal ideation among patients with chronic kidney disease undergoing hemodialysis in Qazvin, Iran. Journal of Qazvin University of Medical Sciences. 2020;23(6):550-61. [DOI:10.32598/JQUMS.23.6.7]
3. Armbrecht E, Shah R, Poorman GW, Luo L, Stephens JM, Li B, et al. Economic and humanistic burden associated with depression and anxiety among adults with non-communicable chronic diseases (NCCDs) in the United States. Journal of Multidisciplinary Healthcare. 2021;14:887. [DOI:10.2147/JMDH.S280200] [PMID] [PMCID]
4. Cremasco GD, Baptista MN. Depression and chronic kidney disease: an integrative literature review. Psicologia: teoria e prática. 2018;20(3):360-76. [DOI:10.5935/1980-6906/psicologia.v20n3p360-376]
5. Fariborzifar A, Hosseini H. A narrative review of the prevalence of depression in patients with chronic medical illnesses in Mazandaran Province, Iran. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 2018;28(162):187-201.
6. Fasihi M, Heravi KM, Rejeh N, Sharif NH. Evaluation of anxiety and depression in hemodialysis patients with uremic pruritus. Journal of Critical Care Nursing. 2019;12(1):15-23.
7. Ravaghi H, Behzadifar M, Behzadifar M, Taheri Mirghaed M, Aryankhesal A, Salemi M, et al. Prevalence of depression in hemodialysis patients in Iran: a systematic review and meta-analysis. Iranian Journal of Kidney Diseases. 2017;11(2):90-98.
8. El Filali A, Bentata Y, Ada N, Oneib B. Depression and anxiety disorders in chronic hemodialysis patients and their quality of life: a cross-sectional study about 106 cases in the northeast of Morocco. Saudi Journal of Kidney Diseases and Transplantation. 2017;28(2):341-48. [DOI:10.4103/1319-2442.202785] [PMID]
9. Ashrafi Z, Ebrahimi H, Sarafha J. The relationship between hemodialysis adequacy and quality of life and spiritual wellbeing in hemodialysis patients. Journal of Clinical Nursing and Midwifery. 2014;3(3):44-51 [Persian].
10. Hojjat M. Hemodialysis adequacy in patients with chronic renal failure. Journal of Critical Care Nursing. 2009;2(2):61-66 [Persian].
11. Najafi A, Keihani S, Bagheri N, Ghanbari Jolfaei A, Mazaheri Meybodi A. Association between anxiety and depression with dialysis adequacy in patients on maintenance hemodialysis. Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences. 2016;10(2) ):e4962. [DOI:10.17795/ijpbs-4962] [PMID] [PMCID]
12. Morton AR, Singer MA. The problem with Kt/V: dialysis dose should be normalized to metabolic rate not volume. Seminars Dialysis. 2017;20(1):12-15. [DOI:10.1111/j.1525-139X.2007.00232.x] [PMID]
13. Klaric D, Klaric V. Depression in end-stage renal disease: comparison between patients treated with hemodialysis and peritoneal dialysis. Journal of Life Sciences. 2012;6(5):582-86.
14. Hung KC, Wu CC, Chen HS, Ma WY, Tseng CF, Yang LK, et al. Serum IL-6, albumin and co-morbidities are closely correlated with symptoms of depression in patients on maintenance hemodialysis. Nephrology Dialysis Transplantation. 2011;26(2):658-64. [DOI:10.1093/ndt/gfq411] [PMID]
15. Hashemi M, Garshad A, Mirzaei SH, Kazemi F. Relationship between adequacy of dialysis and depression hemodialysis patients in Imam Khomeini hospital of Shirvan. Journal of North Khorasan University of Medical Sciences. 2014;5(4):861-66 [Persian]. [DOI:10.29252/jnkums.5.4.861]
16. Ahmadi Halili S, Mahdieh Kharaj MK, Sabetnia L, Hayati F, Pourshams M. On the relationship between depression and its severity with dialysis adequacy in hemodialysis patients in Ahvaz teaching hospitals. Jundishapur Journal of Chronic Disease Care. 2021;10(4):e117136. [DOI:10.5812/jjcdc.117136]
17. Montinaro V, Iaffaldano GP, Granata S, Porcelli P, Todarello O, Schena FP, Pertosa G. Emotional symptoms, quality of life and cytokine profile in hemodialysis patients. Clinical Nephrology. 2010;73(1):36. [DOI:10.5414/CNP73036] [PMID]
18. Wang YP, Gorenstein C. Psychometric properties of the Beck Depression Inventory-II: a comprehensive review. Brazilian Journal of Psychiatry. 2013;35:416-31. [DOI:10.1590/1516-4446-2012-1048] [PMID]
19. García-Batista ZE, Guerra-Peña K, Cano-Vindel A, Herrera-Martínez SX, Medrano LA. Validity and reliability of the Beck Depression Inventory (BDI-II) in general and hospital population of Dominican Republic. PloS one. 2018;13(6):e0199750. [DOI:10.1371/journal.pone.0199750] [PMID] [PMCID]
20. Sternby J, Daugirdas JT. The theoretical basis for and improvement of Daugirdas' second generation formula for single-pool Kt/V. The International Journal of Artificial Organs. 2015;38(12):632-37. [DOI:10.5301/ijao.5000456] [PMID]
21. Mirzaei M, Akbari Z. Prevalence of depression in dialysis patients in Iran (1998-2013): A Systematic Review and Meta-analysis. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 2015;24(121):317-25.
22. Nelson V, Gopalakrishnan S, Rakesh PS, Simon S, Babu V, Vikraman V. Depression among dialysis patients: attending a tertiary care hospital in Kerala, Southern India. Journal of Nephrology Social Work. 2016;4(2):34-37.
23. Hawamdeh S, Almari AM, Almutairi AS, Dator WLT. Determinants and prevalence of depression in patients with chronic renal disease, and their caregivers. International Journal of Nephrology and Renovascular Disease. 2017;10:183-89. [DOI:10.2147/IJNRD.S139652] [PMID] [PMCID]
24. Hamody AR, Kareem AK, Al-Yasri AR, Sh Ali AA. Depression in Iraqi hemodialysis patients. Arab Journal of Nephrology Transplant. 2013;6(3):169-72.
25. Saeed Z, Ahmad AM, Shakoor A, Ghafoor F, Kanwal S. Depression in patients on hemodialysis and their caregivers. Saudi Journal of Kidney Diseases a Transplantation. 2012;23(5):946-52. [DOI:10.4103/1319-2442.100869] [PMID]
26. Szeifert L, Molnar MZ, Ambrus C, Koczy AB, Kovacs AZ, Vamos EP, et al. Symptoms of depression in kidney transplant recipients: a cross-sectional study. American Journal of Kidney Diseases. 2010;55(1):132-40. [DOI:10.1053/j.ajkd.2009.09.022] [PMID]
27. Liu X, Yang X, Yao L, Zhang Q, Sun D, Zhu X, et al. Prevalence and related factors of depressive symptoms in hemodialysis patients in northern China. BMC Psychiatry. 2017;17(1):128. [DOI:10.1186/s12888-017-1294-2] [PMID] [PMCID]
28. Bujang MA, Musa R, Liu WJ, Chew TF, Lim CT, Morad Z. Depression, anxiety and stress among patients with dialysis and the association with quality of life. Asian Journal of Psychiatry. 2015;18:49-52. [DOI:10.1016/j.ajp.2015.10.004] [PMID]
29. Semaan V, Noureddine S, Farhood L. Prevalence of depression and anxiety in end-stage renal disease: a survey of patients undergoing hemodialysis. Applied Nurse Research. 2018;43:80-85. [DOI:10.1016/j.apnr.2018.07.009] [PMID]
30. Brito DCS, Machado EL, Reis IA, Carmo L, Cherchiglia ML. Depression and anxiety among patients undergoing dialysis and kidney transplantation: a cross-sectional study. Sao Paulo Medical Journal. 2019;137(2):137-47. [DOI:10.1590/1516-3180.2018.0272280119] [PMID]
31. Al Awwa IA, Jallad SG. Prevalence of depression in Jordanian hemodialysis patients. Iran Journal of Psychiatry Behavioral Sciences. 2018;12(2):e11286. [DOI:10.5812/ijpbs.11286]
32. Hasani J, Yazdani-charati J, Espahbodi F, Jafari H. Relationship of dialysis adequacy with depression and anxiety in hemodialysis patients. Journal of Health Research in Community. 2020;6(2):52-60 [Persian]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: IR.MUK.REC. 1396/87XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Almasi S, Mohammadi H, Vatandost S. Depression Prevalence and Its Relationship with Dialysis Adequacy and Demographic Characteristics in Hemodialysis Patients. JHC 2022; 23 (4) :313-321
URL: http://hcjournal.arums.ac.ir/article-1-1336-fa.html

الماسی سعیده، محمدی هیوا، وطن دوست سلام. ارتباط افسردگی با کفایت دیالیز و مشخصات دموگرافیک بیماران تحت همودیالیز. مجله سلامت و مراقبت 1400; 23 (4) :321-313

URL: http://hcjournal.arums.ac.ir/article-1-1336-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 23، شماره 4 - ( زمستان 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله سلامت و مراقبت Journal of Health and Care
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4502