[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 23، شماره 4 - ( زمستان 1400 ) ::
جلد 23 شماره 4 صفحات 300-289 برگشت به فهرست نسخه ها
نقش واسطه ای راهبردهای مقابله‫ ای در رابطه خودشفقت‫ ورزی با تبعیت از درمان در بیماران قلبی- عروقی
مهدی پوراسمعیل نیازی ، فرناز فرشباف مانی صفت ، علی خادمی ، شهلا مشگی
گروه روانشناسی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران
چکیده:   (597 مشاهده)
زمینه و هدف: تبعیت از درمان، از عوامل اصلی دستیابی به حداکثر کارآیی بالینی است. به نظر میرسد خودشفقت‫ ورزی و راهبردهای مقابله ای بیماران، می توانند در بهبود تبعیت از درمان تاثیرگذار باشند. پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش واسطه ای راهبردهای مقابله ای در رابطه خودشفقت ورزی با تبعیت از درمان در بیماران قلبی عروقی انجام شد.
روش کار: این پژوهش از نوع تحقیقات همبستگی به روش معادلات ساختاری بود. تعداد 234 نفر از بیماران قلبی- عروقی مراجعه کننده به مرکز تخصصی قلب شهید مدنی تبریز در بهار 1400 بصورت نمونه های در دسترس انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مقیاس خودشفقت ورزی ریس و پرسشنامه مقابله با موقعیتهای استرسزای اندلر و پارکر و تبعیت از درمان مدانلو، جمع آوری و با استفاده از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر) و با بکارگیری نرم افزار SPSS-24 و AMOS-24 تحلیل گردیدند.
یافته ها: نتایج نشان داد که خودشفقت ورزی و راهبرد مقابله ای مساله محور روی تبعیت از درمان، تاثیر مستقیم و مثبت داشت (0/001>p). در حالی که تاثیر مستقیم و منفی راهبرد هیجان محور و اجتنابی روی تبعیت از درمان مشاهده شد (0/001>p). همچنین خودشفقت ورزی بر راهبرد مساله محور (0/001>p) اثر مستقیم، مثبت و معنادار و بر راهبردهای هیجان محور و اجتنابی (0/001>p) اثر مستقیم، منفی و معنادار داشت. در ادامه نتایج آزمون سوبل نشان داد که خودشفقت ورزی بواسطه راهبردهای مقابله ای (راهبرد مساله محور، 0/19=β؛ راهبرد هیجان محور، 0/08=β؛ راهبرد اجتنابی، 0/11=β)، تاثیر غیرمستقیم، مثبت و معنادار روی تبعیت از درمان داشته است (0/001>p).
نتیجه گیری: نتایج تایید کردند که خودشفقت ورزی به واسطه راهبردهای مقابله ای، موجب افزایش تبعیت از درمان میگردد. با توجه به یافته های بدست آمده، میتوان برنامه های آموزشی که بر خودشفقت ورزی و بکارگیری راهبردهای مقابله ای سازگارانه بیماران تاثیرگذار باشد، تدارک دید.
واژه‌های کلیدی: خودشفقت ورزی، راهبردهای مقابله ای، تبعیت از درمان، بیماری قلبی عروقی
متن کامل [PDF 387 kb]   (166 دریافت)    
نوع مطالعه: همبستگی | موضوع مقاله: روان‌پرستاری
دریافت: 1400/8/26 | پذیرش: 1400/12/21 | انتشار: 1400/12/29
فهرست منابع
1. Liang LX, Liu Y, Shi YJ, Jiang TT, Zhang HR, Liu BH, et al. Family care and subjective well-being of coronary heart disease patients after percutaneous coronary intervention: mediating effects of coping strategies. International Journal of Nursing Sciences. 2021;9(1):79-85. [DOI:10.1016/j.ijnss.2021.09.006] [PMID] [PMCID]
2. Mozaffarian D, Benjamin EJ, Go AS, Arnett DK, Blaha MJ, Cushman M, et al. Heart disease and stroke statistics- 2015 update: a report from the American Heart Association. Circulation. 2015;131:434-41. https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000152 [DOI:10.1161/CIR.0000000000000157] [PMID]
3. Fahimfar N, Khalili D, Sepanlou SG, Malekzadeh R, Azizi F, Mansournia MA, et al. Cardiovascular mortality in a western Asian country: results from the Iran cohort consortium. BMJ Open. 2018;8(7):020303. [DOI:10.1136/bmjopen-2017-020303] [PMID] [PMCID]
4. Zyryanov SK, Fitilev SB, Vozzhaev AV, Shkrebniova II, Shindryaeva NN, Klyuev DA, et al. Medication adherence in patients with stable coronary artery disease in primary care. Research Results in Pharmacology. 2020;6(2):97-103. [DOI:10.3897/rrpharmacology.6.54130]
5. Fernandez-lazaro CI, Garcia-Gonzalez JM, Adams DP, Fernandez-lazaro D, Mielgo-Ayuso J, Caballero-Garcia A, et al. Adherence to treatment and related factors among patients with chronic conditions in primary care: a cross-sectional study. BMC Family Practice. 2019;20:132. [DOI:10.1186/s12875-019-1019-3] [PMID] [PMCID]
6. Tan CS. The need of patient education to improve medication adherence among hypertensive patients. Malaysian Journal of Pharmacy. 2020;6(1):1-5. [DOI:10.52494/MOEL1486]
7. Kotera Y, Van Gordon W. Effects of self-compassion training on work-related well-being: a systematic review. Frontiers in Psychology. 2021;12:630798. [DOI:10.3389/fpsyg.2021.630798] [PMID] [PMCID]
8. Austin J, Drossaert CHC, Schroevers MJ, Sanderman R, Kirby JN, Bohlmeijer ET. Compassion-based interventions for people with long-term physical conditions: a mixed methods systematic review. Psychology & Health. 2021;36(1):16-42. [DOI:10.1080/08870446.2019.1699090] [PMID]
9. Al-Refae M, Al-Refae A, Munroe M, Sardella NA, Ferrari M. A self-compassion and mindfulness-based cognitive mobile intervention (serene) for depression, anxiety, and stress: promoting adaptive emotional regulation and wisdom. Frontiers in Psychology. 2021;12:648087. [DOI:10.3389/fpsyg.2021.648087] [PMID] [PMCID]
10. Afshari A. Prediction of diabetic patients' treatment adherence via self-compassion, emotional regulation and spiritual wellbeing. Journal of Research in Behavioural Sciences. 2019;16(4):466-75 [Persian]. [DOI:10.52547/rbs.16.4.466]
11. Jalil MF, Ali A, Ahmed Z, Kamarulzaman R. The mediating effect of coping strategies between psychological capital and small tourism organization resilience: Insights from the COVID-19 pandemic, Malaysia. Frontiers in Psychology. 2021;12:766528. [DOI:10.3389/fpsyg.2021.766528] [PMID] [PMCID]
12. Stanisławski K. The coping circumplex model: an integrative model of the structure of coping with stress. Frontiers in Psychology. 2019;10:694. [DOI:10.3389/fpsyg.2019.00694] [PMID] [PMCID]
13. Compas BE, Jaser SS, Bettis AH, Watson KH, Gruhan MA, Dunbar JP, et al. Coping, emotion regulation, and psychopathology in childhood and adolescence: a meta-analysis and narrative review. Psychological Bulletin. 2017;143(9):939-91. [DOI:10.1037/bul0000110] [PMID] [PMCID]
14. Iqbal K, Irshad Y, Ali Gilani SR, Hussain S, Ahmad M, Khan UA, et al. Quality of life in patients undergoing cardiac surgery: role of coping strategies. Cureus. 2021;13(7):16435. [DOI:10.7759/cureus.16435]
15. Mansourinik A, Davoudi I, Neisi A, Mehrabizadeh Honarmand M, Tamannaeifar MR. The relationship between body discrepancy and body image maladaptive coping strategies in female students: the mediating role of self-compassion and body shame. Journal of Research in Psychological Health. 2019;12(4):1-15 [Persian].
16. Gruszczyńska M, Bąk-Sosnowska M, Szemik S. Selected psychological aspects and medication adherence in oncological patients. Cancer Medicine. 2020;9(3):943-50. [DOI:10.1002/cam4.2691] [PMID] [PMCID]
17. Hoekstra T, Wilming L, Sjobbema C, Brouwer S. Exploring treatment adherence in long-term sick-listed workers and the impact of coping strategies, illness perceptions and perceived health. BMC Public Health. 2022;22(1):259. [DOI:10.1186/s12889-022-12676-1] [PMID] [PMCID]
18. Kleinsinger F. The unmet challenge of medication nonadherence. The Permanent Journal. 2018;22:18-33. [DOI:10.7812/TPP/18-033] [PMID] [PMCID]
19. Abbaszadeh M, Rejeh N, Tadrisi S D, Jafari F. Medication adherence in patients undergoing repeat angioplasty: a cross-sectional study. Journal of Critical Care Nursing. 2021;14(4):50-41 [Persian].
20. Sagan A. Sample size in multilevel structural equation modeling- the Monte Carlo Approach. Econometrics. 2019;23(4):63-79. [DOI:10.15611/eada.2019.4.05]
21. Seyed Fatemi N, Rafii F, Hajizadeh E, Modanloo M. Psychometric properties of the adherence questionnaire in patients with chronic disease: a mixed method study. Koomesh Journal. 2018;20(2):179-91 [Persian].
22. Lluch-Sanz C, Galiana L, Vidal-Blanco G, Sansó N. Psychometric properties of the self-compassion Scale-Short form: the study of its role as a protector of Spanish nurses professional quality of life and well-being during the COVID-19 pandemic. Nursing Reports. 2022;12(1):65-76. [DOI:10.3390/nursrep12010008] [PMID] [PMCID]
23. Shahbazi M, Rajabi Gh, Maghami E, Jelodari A. Confirmatory factor analysis of the Persian version of the self-compassion rating scale revised. Journal of Psychological Models and Methods. 2015;6(19):31-46 [Persian].
24. Boysan M. Validity of the coping inventory for stressful situations-short form (CISS-21) in a non-clinical Turkish sample. Journal of Psychiatry & Neurological Sciences. 2012;25:101-107. [DOI:10.5350/DAJPN2012250201]
25. Mohebi S, Shokri O, khodaei A. Psychometric analysis of the coping inventory for stressful situations-short form (CISS-SF) among students. Quarterly of Educational Measurement. 2020;10(40):87-113 [Persian].
26. Abdollahi A, Taheri A. Structural equation modeling using AMOS software. Tehran: Jahade Daneshgahi Publishers; 2019 [Persian].
27. Miller JJ, Lee J, Niu Ch, Owens EG, Bode M. Self-compassion as a predictor of self-care: a study of social work clinicians. Clinical Social Work Journal. 2019;47:321-31. [DOI:10.1007/s10615-019-00710-6]
28. Pérez-Aranda A, García-Campayo J, Gude F, Luciano JV, Feliu-Soler A, González-Quintela A, et al. Impact of mindfulness and self-compassion on anxiety and depression: the mediating role of resilience. International Journal of Clinical and Health Psychology. 2021;21(2):100229. [DOI:10.1016/j.ijchp.2021.100229] [PMID] [PMCID]
29. Sirois FM, Hirsch JK. Self-compassion and adherence in five medical samples: the role of stress. Mindfulness. 2019;10(1):46-54. [DOI:10.1007/s12671-018-0945-9] [PMID] [PMCID]
30. Muris P, van den Broek M, Otgaar H, Oudenhoven I, Lennartz J. Good and bad sides of self-compassion: a face validity check of the self-compassion scale and an investigation of its relations to coping and emotional symptoms in non-clinical adolescents. Journal of Child and Family Studies. 2018;27(8):2411-21. [DOI:10.1007/s10826-018-1099-z] [PMID] [PMCID]
31. Ewert C, Vater AM, Schröder-Abé M. Self-compassion and coping: a meta-analysis. Mindfulness. 2021;12(2):1063-77. [DOI:10.1007/s12671-020-01563-8]
32. Badrizadeh A, Rezaii Jamaloi H, Khanzadeh M, Foroughi S, Saki M. Adherence to treatment based on social support and coping strategies in patients with type 2 diabetes. Yafte. 2021;23(3):13-24 [Persian]. [DOI:10.32592/Yafteh.2021.23.3.2]
33. Corallo F, Bonanno L, Di Cara M, Rifici C, Sessa E, D'Aleo G, et al. Therapeutic adherence and coping strategies in patients with multiple sclerosis: an observational study. Medicine. 2019;98(29):16532. [DOI:10.1097/MD.0000000000016532] [PMID] [PMCID]
34. Uzer-Kremers L, Bralet MC, Angerville B, Jeanblanc J, Pierrefiche O, Martinetti MP, et al. Is self-compassion linked to treatment adherence in schizophrenia? Schizophrenia Research. 2020;222:493-95. [DOI:10.1016/j.schres.2020.05.058] [PMID]
35. Ceccarelli LA, Giuliano RJ, Glazebrook CM, Strachan SM. Self-compassion and psycho-physiological recovery from recalled sports failure. Frontiers in Psychology. 2019;10:1564. [DOI:10.3389/fpsyg.2019.01564] [PMID] [PMCID]
36. Zhang JW, Chen S. Self-compassion promotes personal improvement from regret experiences via acceptance. Personality and Social Psychology Bulletin. 2016;42(2):244-58. [DOI:10.1177/0146167215623271] [PMID]
37. Khalili N, Bahrami M, Ashouri E. Self-compassion and adherence to treatment in patients with cancer. Iran Journal of Nursing and Midwifery Research. 2021;26(5):406-10 [Persian].
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA

Ethics code: IR.IAU.URMIA.REC.1399.065XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Pouresmaeel Niazi M, Farshbaf Mani Sefat F, Farshbaf Mani Sefat F, Meshgi S. The Mediating Role of Coping Strategies in the Relationship between Self-compassion and Adherence to Treatment in Cardiovascular Patients. JHC 2022; 23 (4) :289-300
URL: http://hcjournal.arums.ac.ir/article-1-1348-fa.html

پوراسمعیل نیازی مهدی، فرشباف مانی صفت فرناز، خادمی علی، مشگی شهلا. نقش واسطه ای راهبردهای مقابله‫ ای در رابطه خودشفقت‫ ورزی با تبعیت از درمان در بیماران قلبی- عروقی. مجله سلامت و مراقبت 1400; 23 (4) :300-289

URL: http://hcjournal.arums.ac.ir/article-1-1348-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 23، شماره 4 - ( زمستان 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله سلامت و مراقبت Journal of Health and Care
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4502